Umowa na świadczenie usług internetowych przez FORPSI

 

Strony umowy

Stronami umowy są: spółka AlphaNet działająca pod marką FORPSI jako dostawca usług internetowych (zwana dalej Dostawcą) i osoba zamawiająca usługę (zwana dalej Nabywcą). Strony umowy są także określone w Regulaminie Świadczenia Usług Internetowych obowiązującym usługi świadczone przez FORPSI.
 

Czas trwania umowy

Umowa na świadczenie przez Forpsi usług internetowych zwana dalej Umową, jest umową na czas określony, jeżeli strony Umowy nie uzgodniły inaczej lub jeżeli szczególne warunki konkretnych usług nie stanowią inaczej.
Czas trwania Umowy jest ustalany pisemnie przez strony umowy lub automatycznie, poprzez wybranie przez Nabywcę w zamówieniu cyklu fakturowania usługi, który jest jednocześnie okresem trwania umowy (w tym przypadku czas trwania umowy jest automatycznie dopasowany do okresu rozliczeniowego). Jeżeli Umowa nie zostanie wcześniej wypowiedziana, zostaje automatycznie przedłużona o kolejny okres rozliczeniowy wybrany przez Nabywcę podczas składania zamówienia i zgodnie z nim zafakturowana.
 

Warunki Umowy

Warunkiem zawarcia Umowy jest złożenie zamówienia (zazwyczaj poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza zamówienia do Dostawcy, który można znaleźć na stronie Dostawcy). Umowa zaczyna obowiązywać z dniem, w którym Dostawca otrzymał wpłatę (wpłata musi być oznaczona odpowiednim identyfikatorem płatności) na swoje konto bankowe ustalonej sumy, wynikającej z zamówienia złożonego przez Nabywcę przy pomocy wspomnianego formularza.
Jeżeli świadczenie danej usługi przez Dostawcę wymaga od Nabywcy dostarczenia dodatkowej dokumentacji związanej ze specyficznym charakterem usługi, bądź też działania w ściśle określony sposób (na przykład wyrażając zgodę na szczegółowe warunki związane z danym typem usługi), wówczas Umowa jest ważna tylko wtedy, kiedy Nabywca spełni wszystkie określone wymogi.

Po wypełnieniu wszelkich wymogów Umowa pomiędzy Dostawcą a Nabywcą staje się prawomocna, ze wszystkimi związanymi z tym konsekwencjami opisanymi w niniejszej Umowie, w dokumentacji związanej z tą Umową, oraz ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z Kodeksu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej określającego podobne przypadki dla umów niepisanych oraz umów zawieranych na odległość.
Spełniając warunki Umowy, Dostawca jak i Nabywca zgadzają się przestrzegać Umowy, Regulaminu świadczenia usług internetowych dostarczanych przez Forpsi oraz innych warunków Umowy związanych z zamówioną przez Nabywcę i dostarczoną przez Dostawcę usługą.
 

Dokumenty związane z Umową

Umowa ta oraz stosunek handlowy z nią związany są regulowane przede wszystkim przez Regulamin świdczenia usług internetowych dostarczanych przez Forpsi w wersji aktualnej oraz przez warunki specjalne Umowy ważne dla pojedyńczych usług lub ich uzupełnień lub przez pisemne uzupełnienie tej Umowy, a także przez Kodeks Handlowy oraz Kodeks Cywilny Rzeczypospolitej Polskiej w obowiązującym brzmieniu i wraz ze wszystkimi uzupełnieniami.
 

Wypowiedzenie Umowy

Obydwie strony Umowy mają prawo do odstąpienia od niej. Przyczyny unieważnienia zawarcia Umowy są opisane w Regulaminie świadczenia usług internetowych dostarczanych przez FORPSI i w dokumentach związanych z Umową.


 

Regulamin świadczenia usług internetowych dostarczanych przez FORPSI

Regulamin świadczenia usług internetowych dostarczanych przez FORPSI (zwany dalej Regulamin) określa zasady i warunki świadczenia wszystkich usług internetowych występujących pod marką forpsi.pl przez Spółkę AlphaNet z siedzibą w (41-200) Sosnowcu przy Al. Mireckiego 22 (zwanej dalej Usługodawcą) swoim Klientom i określa wszystkie stosunki handlowe pomiędzy Usługodawcą a Klientem wynikające z Umowy na dostarczanie usług internetowych przez FORPSI.
Regulamin został wydany zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego.
 

I. Strony umowy

I. a) Usługodawca

 1. Usługodawcą jest firma AlphaNet Sp. z o.o. świadcząca usługi pod marką Forpsi z siedzibą w (41-200) Sosnowcu przy Al. Mireckiego 22 wpisana przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213297, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: PL 6443186165 oraz numer w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej Regon: 278266739.
  Firma wystawiając faktury pro-forma dla Klienta w oparciu o zamówienie automatycznie staje się Usługodawcą.


I. b) Klient

 1. Klientem może być każda osoba fizyczna lub prawna zdolna do podejmowania odpowiedzialności za swoje czyny, która akceptuje warunki umowy z Usługodawcą poprzez poprawne wypełnienie formularza i wysłani zamówienia na usługę oferowaną przez Usługodawcę (zwany dalej Zamówieniem) ze strony internetowej Forpsi.pl, lub zaakceptuje warunki Umowy w inny sposób.
  Niniejsze warunki w wersji aktualnej wraz z uzupełnieniami stanowią integralną część Umowy na dostarczanie usług internetowych przez FORPSI (zwanej dalej Umową) zawartą pomiędzy Klientem a Usługodawcą poprzez wypełnienie i wysłanie zamówienia na usługę oraz zaksięgowanie właściwej płatności na koncie bankowym Usługodawcy (z poprawnym identyfikatorem płatności).
 2. Klient poprzez zamówienie wyraża zgodę na warunki Umowy odnoszące się do zamówionej usługi, a także jej specyfikację techniczną i warunki płatności związane z zamówieniem ww. usługi, w zależności od oferty Usługodawcy.
  Podczas trwania Umowy Klient i Usługodawca są zobligowani do respektowania uregulowań tejże Umowy jak również Regulaminu świadczenia usług internetowych związanych z usługą zamówioną przez Klienta.
 3. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania usługi zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi oraz obyczajowymi, a także zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i netykiety. Klient wyraża zgodę na ponoszenie wszelkiej odpowiedzialności za użytkowaną usługę.


II. Zamówienie

 1. Poprzez akceptację warunków Umowy Klient potwierdza fakt, iż jest zobligowany do wypełnienia formularza zamówienia, innych wymaganych formularzy lub innych dokumentów, aktualnymi danymi osobowymi i, w razie zmiany tych danych, do ich szybkiego zaktualizowania w bazie danych Usługodawcy. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty finansowe, materiałowe lub moralne powstałe na skutek niepoprawności lub nieaktualności danych wpisanych do bazy danych Usługodawcy i tym samym nie może żądać z tego tytułu żadnych odszkodowań od Usługodawcy.
 2. W momencie zaakceptowania warunków umowy i dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów (np.: dowód zapłaty za usługę lub innych niezbędnych dokumentów, czy zezwoleń) zamówiona przez Klienta usługa zostanie utworzona i aktywowana. W tym samym czasie klient otrzyma dane pozwalające na zalogowanie się do panelu administracyjnego, który umożliwia zarządzanie usługą oraz aktualizowanie wpisów dotyczących danych kontaktowych Klienta. Dla każdej aktywnej usługi Klient otrzyma od Usługodawcy dane dostępowe niezbędne do korzystania z usługi.
 3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za nieuprawnione użycie danych dostępowych lub danych osobowych Klienta lub osób trzecich, bazujących na otrzymanych i zaakceptowanych zamówieniach lub bazujących na zmianach lub prośbach o zmianę danych istniejącej usługi, jeśli nadużycie to powstało nie z winy Usługodawcy. Nie są uważane za nadużycie danych przez Usługodawcę następujące przypadki: wysyłanie informacji z danymi po założeniu usługi na adres kontaktowy e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym przez klienta; wysyłanie informacji i powiadomień po uprzedniej autoryzacji Klienta.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Usługodawca będzie wysyłał informacje handlowe lub marketingowe drogą mailową i informował o najnowszych wydarzeniach jak i ofercie na adres kontaktowy (mailowy), a także Usługodawca może wykorzystać informacje o Klientach do własnych celów marketingowych, zwłaszcza umieszczenia Klienta na listach referencyjnych oraz cytowania jego opinii dotyczących Usługodawcy (z wyjątkiem danych osobowych choronionych specjalnymi prawami).
 5. a) Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie może zawierać umowy z Usługodawcą na osobę trzecią, bez pisemnej zgody tejże osoby.
  b) Klient całkowicie odpowiada za wszystkie zamówienia, modyfikacje i zmiany wykonane osobiście lub przez osoby trzecie, które używają jego danych dostępowych do panelu administracyjnego.
  c) Klient przyjmuje także do wiadomości, że jest osobiście odpowiedzialny za ochronę danych osobowych jak i innych ważnych danych podanych przez Usługodawcę, włączając w to także nieautoryzowane ich użycie przez osoby trzecie. By podnieść poziom bezpieczeństwa, Klient rezerwuje sobie prawo do zmiany danych dostępowych jeśli tego potrzebuje.


III. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.), każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych
 2. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 3. Klient będący osobą fizyczną decydując się na zamówienie / świadczenie usługi przez Usługodawcę, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji Usługi (zgodnie z Ustawą o Ochronie danych Osobowych z dnia 29.07.1997 Dz.U 133 poz 883)
 4. Usługodawca zobowiązuje się do spełnienia wszelkich wymogów jakie stanowi prawo odnośnie Ochrony Danych Osobowych, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.


IV. Dostarczanie(uruchamianie usług)

 1. Usługodawca będzie świadczył usługi wymienione na jego stronie internetowej, gwarantując maksymalną dostępność jak i efektywność pracy serwerów. Usługodawca będzie monitorował działanie usług 24 godziny na dobę oraz wspierał Klienta. W przypadku częściowej lub całkowitej awarii usługi, Usługodawca zobowiązuje bezzwłocznie dołożyć wszelkich starań w celu usunięcia usterki. Usługodawca nie udostępnia usług Klientom w tzw. darmowym okresie próbnym, chyba że taki okres próbny jest uwzględniony w szczegółowej specyfikacji danej usługi. W przypadku jakichkolwiek pytań, wniosków lub uwag, Klient będzie się zwracał do Biura Obsługi Klienta (BOK), którego wsparcie jest oferowane wraz z usługą. Gwarantowane wsparcie klienta ma różny zakres, w zależności od specyfikacji zamówionej usługi. BOK komunikuje się z Klientem i otrzymuje prośby, jednak nie ma kompetencji do odpowiadania na pytania, których temat wybiega poza uprawnienia BOK-u. Wsparcie klienta nie jest równoznaczne ze wsparciem technicznym (np.: nie doradza w zakresie poprawności działania skryptów).
 2. Usługodawca komunikuje się z Klientami poprzez własną stronę www.forpsi.pl, poprzez panel administracyjny, a także drogą e-mailową i telefoniczną. Klient komunikuje się z Usługodawcą poprzez panel administracyjny, drogą e-mailową,przez chat, faks lub telefon, w zależności od rodzaju wsparcia wybranego wraz z usługą. Usługodawca może, przed wykonaniem zlecenia Klienta dotyczącego modyfikacji kont lub usług związanych z kontem, zażądać od Klienta autoryzacji lub notarialnego potwierdzenia autentyczności takiego zlecenia, wysłanego listem poleconym. Usługodawca może odmówić wykonania zgłoszenia jeżeli Klient nie przedstawi odpowiedniej autoryzacji, a jest ona wymagana.
 3. Usługodawca komunikuje się z Klientami poprzez własną stronę www.forpsi.pl, poprzez panel administracyjny, a także drogą mailową i telefoniczną. Klient komunikuje się z Usługodawcą poprzez panel administracyjny, drogą mailową, faks lub telefon, w zależności od rodzaju wsparcia wybranego wraz z usługą. Usługodawca może, przed wykonaniem zlecenia Klienta dotyczącego modyfikacji kont lub usług związanych z kontem, zażądać od Klienta autoryzacji lub notarialnego potwierdzenia autentyczności takiego zlecenia, wysłanego listem poleconym. Usługodawca może odmówić wykonania zgłoszenia jeżeli Klient nie przedstawi odpowiedniej autoryzacji, a jest ona wymagana.
 4. Usługodawca oferuje, dla niektórych usług, monitoring on-line. Każdy klient, który posiada usługę wraz z monitoringiem on-line ma dostęp do danych z monitoringu. Usługodawca rezerwuje sobie prawo do koniecznych interwencji/napraw swojej sieci, sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego do świadczenia usług. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, iż w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia (np.: pożaru) dla pracowników i/lub wspieranych usług i/lub sieci, Usługodawca może wstrzymać świadczenie usług aby bezzwłocznie wyeliminować przyczynę zagrożenia. Usługodawca jest zobligowany do poinformowania Klientów co do przyczyn powstałego problemu, tylko wtedy kiedy bezpieczeństwo tak ludzi jak i sprzętu zostało przywrócone.
 5. Klient nie jest upoważniony do odszkodowania za szkody wynikłe z przerw w działaniu usługi dłuższe niż jest to określone w specyfikacji usługi na stronie Usługodawcy lub powstałych w wyniku awarii, jednakże jest on upoważniony do zwrotu za brak możliwości użytkowania usługi z przyczyn od siebie niezależnych. Wysokość zwrotu za nieużywanie usługi nie może przekroczyć równowartości jednomiesięcznej opłaty i jest odpowiednio obliczane uwzględniając czas trwania awarii (nieużywania usługi). Odszkodowanie może mieć inną formę niż jednorazowe obniżenie opłaty abonamentowej, jeżeli strony Umowy doszły do takiego porozumienia. Klient nie ma prawa do zwrotu, jeżeli nieterminowo wpłacił wynagrodzenie za dostarczanie przez Usługodawcę usługi, jeżeli umowa już wygasła, jeśli przerwa w działaniu była spowodowana z winy Klienta lub jeśli Klient nie zgłosił awarii w ciągu 24 godzin od jej wystąpienia, co najmniej w formie e-mailowej.
 6. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (a tym samym nie dokonuje zwrotu) za przerwy w działaniu usługi, które spowodowane zostały czynnikami od niego niezależnymi. Usługodawca w szczególności nie odpowiada za przerwy spowodowane:
  • przez problemy techniczne lub innego typu problemy dostawcy Usługodawcy,
  • przez problemy wynikłe z winy Klientów Usługodawcy,
  • wypadkami losowymi.
  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności przed Klientem lub osobami trzecimi za żadne ekonomiczne, materialne lub o innym charakterze straty, spowodowane przez przerwy w działaniu usługi lub jej awarię wynikającą z uszkodzenia lub utraty danych, uszkodzenia oprogramowania lub sprzętu. Usługa udostępniana poprzez sieć internet (ze względu na budowę tej struktury oraz specyfikę protokołów internetowych) wyłącza możliwość gwarancji dostarczania dla tej usługi, np.: możliwość dostępu do strony internetowej z każdego punktu dostępowego, zapewnienie funkcjonalności serwisu mailowego, gwarantowane wsparcie przez Internet i gwarantowaną politykę prywatności.


V. Planowane przerwy

 1. Usługodawca rezerwuje sobie prawo do planowanych przerw w działaniu wszelkich usług. Planowane przerwy są przeznaczone zazwyczaj na aktualizację zabezpieczeń i oprogramowania oraz konserwację, naprawy i wymianę sprzętu lub/i inne czynności potrzebne do zapewnienia bezawaryjnej pracy usług. Jeżeli technicy Usługodawcy są zmuszeni do wykonania niezbędnych prac nad sprzętem lub oprogramowaniem maszyny, na której znajdują się dostarczane usługi i jeśli te prace spowodują przerwę w działaniu usług dłuższą niż 30 minut, to Usługodawca opublikuje odpowiednią informację o planowanej przerwie co najmniej na 24 godziny przed jej wystąpieniem. Informacja o planowanej przerwie będzie znajdowała się na stronie Usługodawcy pod odpowiednim linkiem i jest to wystarczająca forma powiadomienia. Jeśli klient zażąda wcześniejszej informacji o planowanej przerwie - otrzyma odpowiednią informację na kontaktowy adres e-mailowy.
 2. Usługodawca stara się by planowane przerwy występowały tylko wtedy, kiedy jest to konieczne i w chwilach najmniejszego obciążenia usług (zazwyczaj w godzinach nocnych lub w weekendy, wakacje i święta). Klient nie ma prawa do żadnego odszkodowania za szkody powstałe na skutek zaplanowanej przerwy w działaniu, która została zapowiedziana przez Usługodawcę.


VI. Powody wykluczające świadczenie usługi

 1. Usługodawca nie udostępnia usług bez akceptacji Umowy, powyższego Regulaminu i warunków oferty oraz zastrzega sobie prawo zakończenia świadczenia usług klientom, którzy zamówili usługi z naruszeniem prawa i/lub na swoich stronach dzielą się lub/i udostępniają do ściągnięcia treści i pliki, które:
  • naruszają polskie prawo jak i międzynarodowe umowy,
  • naruszają prawa autorskie, patentowe, znaki handlowe lub inne prawa,
  • na których oprogramowanie i inne pliki są nielegalnie przechowywane i rozpowszechniane osobom trzecim (za opłatą lub za darmo), np. warez, crak i inne oprogramowanie o podobnym charakterze,
  • służą do rozpowszechniania spamu, włączając to usługi Klientów, które są uznane za spamerskie,
  • zawierają nieautoryzowane aplikacje i skrypty, lub które powodują przeciążenia systemu bazodanowego lub powodują niewłaściwą pracę serwera,
  • przeciążają infrastrukturę i linie komunikacyjne lub powodują uszkodzenia sprzętu Usługodawcy lub innych osób,
  • naruszają prywatność i bezpieczeństwo systemów komputerowych innych użytkowników internetu (np.: wirusy, generatory haseł, itp),
  • może być zidentyfikowany jako osoba, która rozpowszechnia pliki z muzyką i/lub filmami i/lub podobne, do których nie ma praw do dystrybucji,
  • zawierają jakąkolwiek informację, która może zniszczyć reputację Usługodawcy i jego pracowników,
  • są własnością którejś z firm działającej pod marką FORPSI i są rozpowszechniane przez Klienta bez pisemnej zgody Usługodawcy,
  • jest częścią serwisu świadczonego Klientowi który, bez pisemnej zgody Usługodawcy, w całości lub częściowo udostępnia go osobom trzecim,
  • włączając w to Klientów, którzy działają w imieniu którejś z firm występujących pod marką FORPSI, nie będąc autoryzowanym partnerem FORPSI czy upoważnioną osobą przez żadną z nich,
  • naruszają prawa osób trzecich pośrednio lub bezpośrednio,
  • są niezgodne z przyjętymi ogólnie normami etyki,
  • a także każdy inny warunek nie wymieniony wcześniej, który według Usługodawcy narusza wyżej wymieniony punkt.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się na poniesienie odpowiedzialności za wszelkie szkody jakie zostały wyrządzone przez niego Usługodawcy, innym Klientom Usługodawcy i osobom trzecim. Niniejsza klauzula odnosi się do wszystkich wyżej wymienionych przypadków, a w szczególności do: publikacji nieautoryzowanego i wadliwego skryptu, który powoduje przeciążenie lub spowolnienie pracy serwerów Usługodawcy, do publikacji stron o niewłaściwej treści, spowodowania przeciążenia łączy (np.: poprzez nielegalne ściąganie muzyki, filmów itd.), spamowania i innej działalności niezgodnej z Umową, Regulaminem, ogólnymi przepisami prawa oraz standardowymi metodami używania usługi zamówionej przez Klienta lub zasadami kontraktu odnośnie zależnych serwisów. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Usługodawca może zmienić w pewnym stopniu czas aktywacji usługi, tak aby zwiększyć bezpieczeństwo usługi i zapobiec ewentualnym nadużyciom.
 3. Usługodawca po odkryciu jednego z wyżej wymienionych zachowań rezerwuje sobie prawo do zawieszenia działania usługi w każdej chwili, bez żadnego zwrotu na rzecz Klienta z powodu nie działającej usługi oraz rozwiązania Umowy z chwilą określenia zakresu zaistniałych szkód. Rozwiązanie Umowy nabiera mocy w momencie otrzymania przez Klienta stosownej informacji.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Dostawcę oprogramowania, które automatycznie naprawia lub ewentualnie usuwa dziury w systemie, malware oraz wirusy, znajdujące się w plikach na usłudze webhostingowej Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości, że Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie oraz pośrednie szkody wyrządzone przez powyższe oprogramowanie, przykładowo przerwy w działaniu usługi, wolny czas odpowiedzi strony internetowej lub utratę danych.


VII. Zmiana oferty

 1. Usługodawca rezerwuje sobie prawo do modyfikacji istniejącej oferty w każdej chwili, wliczając w to ceny i parametry usług (w tym istniejących usług). Zmiany zaczną obowiązywać od następnego miesiąca kalendarzowego, licząc od momentu wprowadzenia nowej oferty. Klienci, których usługi zostały już opłacone będą posiadać takie warunki jakie obowiązywały w dniu zapłaty, przez cały okres abonamentowy. Klienci odnawiający usługę, której warunki zostały zmodyfikowane, automatycznie akceptują te zmiany.
 2. Usługodawca rezerwuje sobie prawo do wprowadzania promocji, np.: oferując nową usługę lub wprowadzając dodatkową funkcjonalność do aktualnej oferty po specjalnej cenie; wprowadzając okresową obniżkę opłaty miesięcznnej; redukując lub znosząc opłatę aktywacyjną; ulepszając usługi lub oferując dodatkowe opcje lub technologie itd.; Usługodawca zastrzega sobie również prawo do łączenia lub rozdzielania różnego rodzaju wprowadzanych przez siebie promocji. Wszystkie usługi aktywowane w trakcie trwania promocji, podlegają warunkom opublikowanego regulaminu promocji, dla ustalonego przez Usługodawcę okresu czasu. Wszystkie usługi aktywowane przed lub po promocji, nie podlegają warunkom tejże promocji. Usługodawca decyduje o możliwości zmiany istniejącej usługi na usługę oferowaną w warunkach promocyjnych; taka zmiana nie może być oczekiwana przez Klienta. Usługodawca rezerwuje sobie prawo do modyfikowania, przedłużania i zakańczania w każdym momencie opublikowanych promocji i nie jest zobowiązany do kompensowania tych zmian Klientowi.
 3. Usługodawca rezerwuje sobie prawo do usuwania z oferty części lub wszystkich usług w każdym momencie. Klient, który używa usługi, której nie ma już w aktualnej ofercie, może dalej jej używać na tych samych warunkach, jednak nie jest upoważniony do modyfikacji, uaktualnień lub zmian jej konfiguracji. Klient może zgodzić się z Usługodawcą by dokonać zmiany istniejącej usługi na usługę z nowej oferty. Usługodawca może prosić (lub może zażądać) Klienta o wyrażenie zgody do zmiany jego usługi na nową w ustalonym terminie, po upływie którego, stara usługa nie będzie już dostępna. Jeżeli klient nie zgodzi się na zmianę, nie może on mieć żadnej refundacji odnośnie tej usługi. Usługodawca publikuje na swojej stronie wszystkie modyfikacje.
 4. Publikacja modyfikacji oferty na stronie Usługodawcy, jest dostateczną informacją o zmianie oferty według tego paragrafu.


VIII. Płatności

 1. Usługodawca gwarantuje dostarczanie usługi przez okres jaki został wybrany przez Klienta w formularzu zamówienia w chwili zawierania Umowy. Klient, który jest zainteresowany przedłużeniem świadczenia obecnej usługi przez Usługodawcę, wysyła bez opóźnienia (nie później jednak niż miesiąc przed upływem zapłaconego już abonamentu) prośbę o przedłużenie usługi z panelu administracyjnego lub opłaca całość kwoty jaka jest wymieniona na wystawionej automatycznie przez Usługodawcę fakturze pro forma, na przedłużenie świadczenia istniejącej usługi wraz z wszystkimi dodatkowymi opcjami jakich Klient używa w momencie generowania pro formy. Faktura pro forma jest ważna przez 10 dni od jej wystawienia.
 2. Jeśli strony nie uzgodniły inaczej, Klient może modyfikować całą usługę lub jej określoną część (dodatkowe opcje/zmiany konfiguracji usługi)przede wszystkim poprzez dodawanie lub/i likwidację dodatkowych opcji, itp. zawartych w aktualnej ofercie Usługodawcy. Klient rezerwuje sobie prawo do modyfikowania całej usługi lub jej określonej części w każdym momencie za wyjątkiem ostatnich 30 dni przed zakończeniem opłaconego abonamentu. Modyfikacje całej usługi lub jej określonej części obowiązują od pierwszego dnia nowego okresu abonamentowego. Jeżeli Klient zażądał natychmiastowej modyfikacji usługi, jest on zobligowany do zapłacenia odpowiedniej kwoty wynikającej z tej modyfikacji aż do końca trwającego okresu rozliczeniowego usługi, dla której dodatkowa opcja została zamówiona. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że aktywny okres abonamentowy dodatkowej opcji jest taki sam jak okres rozliczeniowy podstawowej usługi, chyba że są inne ustalenia. Dodatkowa opcja zostanie włączona do konfiguracji usługi w momencie zaksięgowania na koncie bankowym Usługodawcy kwoty wynikającej z wystawionej przez niego faktury pro forma na tą opcję. Klient zostanie poinformowany o zbliżającym się terminie zakończenia opłaconego okresu abonamentowego na 30 dni przed tym faktem, poprzez informację zawartą w panelu administracyjnym klienta lub poprzez wiadomość e-mailową wysłaną na adres Klienta. Nie dotyczy to usług z miesięcznym okresem rozliczeniowym. Jeżeli Klient nie wyśle do Usługodawcy informacji o chęci kontynuowania współpracy w zakresie świadczenia przez Usługodawcę usługi na co najmniej 30 dni przed zakończeniem opłaconego okresu rozliczeniowego tej usługi lub faktura pro forma na kolejny okres abonamentowy nie zostanie poprawnie i terminowo opłacona, usługa zostanie zamknięta (chyba, że są inne ustalenia wynikające z indywidualnej Umowy) ze wszystkimi konsekwencjami z tym związanymi.
 3. Klient, poprzez złożenie zamówienia, wyraża zainteresowanie zakupem i używaniem zamówionej usługi i przyjmuje do wiadomości szczegóły oferty wybranej w zamówieniu. W razie potrzeby, Klient może uzyskać dodatkową informację o ofercie w Bazie Wiedzy Usługodawcy lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta. Poprzez złożenie zamówienia Klient akceptuje cenę za zamówioną usługę. Cena za usługę jest wyliczana na podstawie cennika opublikowanego na stronie Usługodawcy. Jeśli nie zaznaczono inaczej, ceny zawarte na stronie Usługodawcy nie zawierają podatku VAT. Usługodawca prześle potrzebne informacje do dokonania płatności za usługę na adres e-mail Klienta, a w wyjątkowych przypadkach Usługodawca poinformuje Klienta w inny sposób.
 4. Jeżeli nie uzgodniono inaczej w zasadach szczególnych dla konkretnej usługi, Usługodawca wystawi fakturę na całą kwotę za usługę i aktywuje usługę (lub ją odnowi)w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie bankowym Usługodawcy.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że usługa zostanie aktywowana w momencie kiedy odpowiednia kwota (z odpowiednim identyfikatorem płatności) zostanie zaksięgowana na koncie bankowym Usługodawcy. Jeśli płatność za usługę nie zostanie zaksięgowana na koncie bankowym w przeciągu jednego miesiąca od daty wystawienia faktury pro forma, zamówienie zostanie anulowane. W przypadku kontynuacji świadczenia istniejącej już usługi, Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że brak terminowej i w odpowiedniej wysokości wpłaty na rachunek bankowy Usługodawcy za wystawioną przez niego fakturę pro forma dotyczącą kolejnego okresu rozliczeniowego świadczonej usługi, skutkuje likwidacją tej usługi z momentem zakończenia opłaconego abonamentu (chyba, że warunki Umowy stanowią inaczej). Również w tym przypadku Klient nie może liczyć na żadne odszkodowanie ze strony Usługodawcy.
 6. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jest osobiście odpowiedzialny za terminową opłatę w odpowiedniej kwocie, na odpowiedni numer konta bankowego wraz z podaniem odpowiedniego identyfikatora płatności. Wszelkie opłaty bankowe związane z wykonaniem przelewu na konto Usługodawcy ponosi Klient. Dotyczy to wszystkich opłat bankowych, a w szczególności opłaty za przelew międzynarodowy, za przelewy online, za płatności kartą kredytową, itp. W przypadku kiedy Klient niepoprawnie dokona płatności lub/i Usługodawca nie będzie wstanie zidentyfikować otrzymanej wpłaty, tym samym usługa będzie traktowana jako nieopłacona, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Otrzymane, a niemożliwe do zidentyfikowania wpłaty lub wpłata podwójna, zostaną użyte do pokrycia innych zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy, rozliczenia zamówionej nowej usługi lub na pisemne życzenie Klienta zwrócone na jego rachunek bankowy. Usługodawca będzie informował Klienta bez opóźnienia o wymaganych płatnościach wysyłając informację na jego kontaktowy adres e-mail lub poprzez wyświetlenie odpowiednich informacji dotyczących płatności w panelu administracyjnym usługi.
 7. Wpłatę uznaje się za poprawną jeśli jest księgowana bez opóźnienia na koncie bankowym Usługodawcy i zawiera odpowiedni identyfikator płatności jak i odpowiednią wartość (bez opłat bankowych). Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy, Usługodawca wystawia bezzwłocznie fakturę księgową, którą Klient może pobrać w postaci elektronicznej z panelu administracyjnego po podaniu indywidualnego loginu i hasła lub otrzymać e pocztą elektroniczną w postaci pliku pdf. Faktura jest wystawiana z datą zaksięgowania wpłaty. Na fakturze do ceny usługi jest naliczany podatek VAT.
 8. Klient zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zrezygnowania ze świadczonej przez Usługodawcę usługi poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego w panelu administracyjnym usługi. W takim wypadku Klient nie będzie używał usługi, którą zamówił i nie ma prawa do odszkodowania za wcześniejsze wpłaty związane z tą usługą.


IX. Indywidualne rozwiązania w usługach

IX. a) Domeny
 1. W momencie kiedy Klient prawidłowo zamówi domenę i dokona płatności za nią w odpowiedniej wysokości, Usługodawca niezwłocznie rozpocznie procedurę rejestracji nazwy domeny wybranej przez Klienta. Nazwa domeny będzie przypisana w odpowiednim rejestrze do Klienta na jego wyłączny użytek. Przypisania dokona Registar domeny. Klient opłaca koszty utrzymania domeny w rejestrze poprzez Usługodawcę na rzecz Registra. Usługodawca jest technicznym administratorem domeny, natomiast nie jest ani jej właścicielem ani płatnikiem.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w przypadku pewnych domen Usługodawca może zażądać dodatkowych informacji od Klienta (takich jak np.: numer dowodu osobistego, PESEL, itp.) bez których rejestracja domeny jest niemożliwa. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w przypadku pewnych domen musi podać Usługodawcy dalsze informacje celem zarejestrowania nazwy domeny, np.: zaświadczenie o zaaprobowaniu regulaminu rejestracji i utrzymywania domen lub kopia dokumentu tożsamości, itp.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możliwość zarejestrowania domeny, która została zamówiona zależna jest od szybkości jej opłacenia jak i czasu dostarczenia wymaganych dokumentów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji wybranej przez Klienta nazwy domeny, w przypadku gdy została ona zarejestrowana przez kogoś innego szybciej (dotyczy to w szczególności dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów, potwierdzenia otrzymania dokumentów lub otrzymania płatności za rejestrację domeny). Prośby o zarejestrowanie domeny są rozpatrywane chronologicznie, licząc od dnia, w którym wszystkie wymagane warunki zostały spełnione przez Klienta (dostarczenie wymaganych dokumentów, wyrażenie wymaganej zgody, dokonanie odpowiedniej płatności na konto bankowe Usługodawcy).
 4. Klient, który jest zainteresowany przedłużeniem terminu ważności obsługiwanej przez Usługodawcę na jego rzecz domeny, zamawia bez opóźnienia (nie później jednak niż na dwa dni robocze przed datą wygaśnięcia domeny) odnowienie domeny w panelu administracyjnym. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że tylko na podstawie tak złożonego zamówienia będzie generowana faktura pro forma na przedłużenie ważności domeny.
 5. W momencie kiedy Klient prawidłowo zamówi przedłużenie terminu ważności domeny, w systemie automatycznie zostanie wystawiona odpowiednia faktura pro forma i przesłana do Klienta na adres kontaktowy poczty elektronicznej. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu płatności w odpowiedniej wysokości i z poprawnym identyfikatorem płatności, rozpocznie procedurę przedłużania terminu ważności domeny na kolejny wybrany przez Klienta okres abonamentowy. Przedłużenia ważności domeny dokona Registar domeny w odpowiednich rejestrach. Klient opłaca koszty utrzymania domeny w odpowiednim rejestrze na kolejny okres abonamentowy poprzez Usługodawcę na rzecz Registra.
 6. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możliwość przedłużenia terminu ważności domeny zgodnie z zamówieniem, zależna jest od szybkości opłacenia odpowiedniej faktury pro forma jak i czasu dostarczenia wymaganych dokumentów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przedłużenia terminu ważności domeny, a zwłaszcza w przypadku gdy płatność za przedłużenie wpłynie na konto Usługodawcy później niż jeden dzień roboczy przed datą wygaśnięcia ważności domeny. Możliwość przedłużenia ważności domeny po dacie jej wygaśnięcia w każdym przypadku sprawdzana jest indywidualnie i wiąże się z dodatkową opłatą administracyjną Registra.
 7. Wszystkie inne przepisy dotyczące rejestracji i utrzymywania nazw domen zawarte są w Warunkach i Regulaminach poszczególnych Registrów, do których linki znajdują się na stronach internetowych serwisu forpsi.pl widocznych podczas składania zamówienia na nazwę domeny w FORPSI,i które muszą być przyjęte i zaakceptowane przez Klienta w celu realizacji zamówienia każdej nazwy domeny.

IX. b) Webhosting

 1. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że umieszczenie na serwerze Usługodawcy treści, które w całości lub części mogą być uważane za te wymienione w punkcie VI niniejszego regulaminu (Powody wykluczające świadczenie usługi), powoduje możliwość zawieszenia działania usługi przez Usługodawcę oraz domagania się od Klienta zrefundowania kosztów i szkód spowodowanych jego działaniem. Usługodawca jest upoważniony do zerwania Umowy w każdej chwili w przypadku pogwałcenia przez Klienta uprzednio zaakceptowanych zasad (zwłaszcza Regulaminu Świadczenia Usług) lub podejrzenia złamania Umowy.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na aktywowanie usługi oraz opcji dodatkowych dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w paragrafie VIII (Płatności). Jednocześnie Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na zakończenie świadczenia usługi w przypadku braku terminowej i w odpowiedniej kwocie dokonanej płatności za przedłużenie działania usługi na kolejny okres rozliczeniowy i tym samym unieważnia prawo do domagania się jakiejkolwiek rekompensaty zgodnie z paragrafem Płatności niniejszego regulaminu.
 3. Przestrzeń dyskowa webhostingu, która jest opisana jako nieograniczona, jest przeznaczona jedynie do przechowywania plików z danymi, które są częścią strony internetowej lub aplikacji webowej. Backup, archiwa oraz podobne dane nie są częścią przestrzeni webhostingowej. Jeśli dostawca usług ma wątpliwości co do zgodności przechowywanych danych z powyższą regułą, zachowuje on prawo do skierowania zapytania do Klienta w celu rozwiązania problemu. Jeśli klient odmówi współpracy w rozwiązaniu problemu, dostawca może uznać to za złamanie ogólnych zasad regulaminu dla usług FORPSI.

IX. c) Pakiety

 1. Usługa PAKIET jest usługą składającą się z nowo zarejestrowanej dowolnej domeny i usługi hostingowej zgodnej z opisem wariantu Pakietu wybranego przez klienta, a opublikowanego na stronie internetowej FORPSI.PL. Usługa Pakiet dostępna jest jako pakiet usług (na przykład: nie ma możliwości rozdziału domeny od powierzchni na stronę www), tak więc nie można zmienić rekordu DNS dla przypisanej do niej domeny. Serwery DNS będą obsługiwane wyłącznie przez Usługodawcę. Transfer domeny do innego Usługodawcy podczas trwania opłaconego okresu abonamentowego, skutkować będzie rozwiązaniem umowy, usunięciem usługi, a także odebraniem Klientowi prawa do zwrotu niewykorzystanego abonamentu w jego części i jakiegokolwiek prawa do odszkodowania.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że usługa PAKIET wraz z usługami dodatkowymi zamówiona przez niego zostanie aktywowana w momencie, kiedy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie bankowym Usługodawcy, tak jak zostało to wskazane w paragrafie VIII.Płatności Regulaminu Świadczenia Usług Internetowych opublikowanego na stronach serwisu forpsi.pl. Klient przyjmuje do wiadomości, że brak terminowej i w odpowiedniej wysokości dokonanej wpłaty na rachunek bankowy Usługodawcy, której należy dokonać na podstawie wystawionej dla niego faktury pro forma dotyczącej kolejnego okresu rozliczeniowego dla świadczonej usługi, skutkuje likwidacją tej usługi z momentem zakończenia opłaconego abonamentu. W tym przypadku Klient nie może liczyć na żadne odszkodowanie od Usługodawcy tak jak zostało to wskazane w paragrafie VIII.Płatności Regulaminu Świadczenia Usług Internetowych.
 3. Świadczenie usługi PAKIET jest unormowane także Regulaminem Świadczenia Usług Internetowych i Regulaminem Rejestracji Domen, który zawiera rozporządzenia (zasady) rejestracji i utrzymania domen, a opublikowany jest na stronach serwisu www.forpsi.pl . Regulaminem Rejestracji i Utrzymania Domen jest stosowany i stanowi cześć każdego zamówienia usługi pakiet.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Usługodawca ma prawo do zawieszenia działania usługi w każdej chwili, bez uprzedniego powiadomienia i bez żadnego odszkodowania na rzecz Klienta z powodu nie działającej usługi oraz rozwiązać umowę natychmiastowo jednocześnie żądając od klienta zwrotu wszystkich kosztów i odszkodowania wszystkich strat spowodowanych postępowaniem Klienta, jeżeli Klient opublikuje na serwerze Usługodawcy bez uprzedniej jego pisemnej zgody treści, które w części lub całości mogą być uważane za te wymienione w paragrafie „VI. Powody wykluczające świadczenie usługi” z Regulaminu Świadczenia Usług Internetowych. Rozwiązanie umowy nabiera mocy prawnej z momentem otrzymania przez Klienta stosownej informacji. Usługodawca ma prawo zawiesić działanie usługi i rozwiązać umowę w każdej chwili, zachowując jednocześnie w każdym przypadku prawo do żądania i egzekwowania odszkodowania za poniesione szkody, w przypadku wykrycia naruszenia zasad świadczenia usług (przede wszystkim Regulaminu Świadczenia Usług Internetowych) przez Klienta, a także w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu przez Klienta.

IX. d) Serwery wirtualne (VPS)

 1. Usługodawca gwarantuje działanie serwera wirtualnego zgodnie ze specyfikacją usługi zamówioną przez Klienta. Warunki używania serwera wirtualnego są zamieszczone na stronie forpsi.pl w sekcji dotyczacej serwerów wirtualnych.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że bez pisemnej zgody Usługodawcy, nie może publikować stron, co do których nasuwa się jakakolwiek wątpliwość co do ich zgodności z przepisami prawa, ogólnie przyjętą etyką, lub używać serwera w sposób wymieniony w paragrafie VI (Powody wykluczające świadczenie usługi) niniejszego regulaminu. Jeśli Usługodawca wykryje niewłaściwą treść na stronie Klienta, jest upoważniony do natychmiastowego zawieszenia usługi (do momentu usunięcia tej treści), lub natychmiastowego rozwiązania Umowy. Usługodawca jest upoważniony do ubiegania się o odszkodowanie pieniężne za wyrządzone szkody jak i usunięcia szkód spowodowanych przez takie zachowanie Klienta.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku braku terminowej i w odpowiedniej wysokości dokonanej wpłaty za świadczenie usługi, Usługodawca może zawiesić jej działanie. Klient przyjmuje do wiadomości, iż jest odpowiedzialny za wszystkie szkody i straty spowodowane nieprzestrzeganiem warunków umowy oraz Regulaminu, w tym tych wynikających z zawieszenia działania usługi.
 4. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe zarządzanie oraz operowanie wybranymi aplikacjami, które są zainstalowane w środowisku serwera Wirtualnego.
 5. Dostawca nie odpowiada za utratę lub infekcję danych przechowywanych na serwerze Wirtualnym, niezależnie od powodu zainfekowania lub utraty danych.
 6. W przypadku potrzeby przeprowadzenia weryfikacji oprogramowania lub ewentualnej kontroli licencji oprogramowania, Klient zobowiązuje się do podjęcia z dostawcą wszelkiej niezbędnej współpracy, poprzez umożliwienie przeprowadzenia lub wykonania na wniosek Dostawcy instalacji oraz uruchomienia niezbędnych narzędzi i skryptów na serwerze Wirtualnym, które umożliwią weryfikację i sprawdzenie oprogramowania wykorzystywanego przez serwer.

IX. e) Serwery dedykowane

 1. Usługodawca gwarantuje działanie serwera dedykowanego zgodnie ze specyfikacją i parametrami każdej pojedynczej usługi zawartej na stronie internetowej forpsi.pl i zgodnie z życzeniem Klienta wskazanym na zamówieniu, które następnie zostało zatwierdzone przez Usługodawcę. Warunki utrzymania serwera dedykowanego będą stosowane tak jak zostało to zaznaczone w opisie serwera na stronie internetowej forpsi.pl.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że bez pisemnej zgody Usługodawcy, nie może publikować stron, co do których nasuwa się jakakolwiek wątpliwość co do ich zgodności z przepisami prawa, ogólnie przyjętą etyką, lub używać serwera w sposób wymieniony w paragrafie VI (Powody wykluczające świadczenie usługi) niniejszego Regulaminu. Jeśli Usługodawca wykryje niewłaściwą treść na stronie Klienta, jest upoważniony do natychmiastowego zawieszenia usługi (do momentu usunięcia tej treści), lub natychmiastowego rozwiązania Umowy. Usługodawca jest upoważniony do ubiegania się o odszkodowanie pieniężne za wyrządzone szkody jak i usunięcia szkód spowodowanych przez takie zachowanie Klienta.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku braku terminowej i w odpowiedniej wysokości dokonanej wpłaty za świadczenie usługi, Usługodawca może zawiesić jej działanie. Klient przyjmuje do wiadomości, iż jest odpowiedzialny za wszystkie szkody i straty spowodowane nieprzestrzeganiem warunków umowy oraz Regulaminu, w tym tych wynikających z zawieszenia działania usługi.
 4. Klient jest odpowiedzialny za właściwe zarządzanie oraz operowanie wybranymi aplikacjami uruchomionymi w środowisku serwera Dedykowanego, w celach monitorowania hardware serwera Dedykowanego oraz danych do backupu.
 5. Dostawca nie jest odpowiedzialny za zarządzanie serwerem Dedykowanym, monitorowanie hardware serwera Dedykowanego, w szczególności za macierze dysku RAID oraz dane do backupu Klienta.
 6. Dostawca nie odpowiada za utratę lub infekcję danych przechowywanych na serwerze Dedykowanym, niezależnie od powodu zainfekowania lub utraty danych.
 7. Usterki występujące na jednostce fizycznej serwera Dedykowanego powinny zawsze być rozwiązywane przez Dostawcę po uprzednim bezzwłocznym powiadomieniu Klienta.
 8. W przypadku potrzeby przeprowadzenia weryfikacji oprogramowania lub ewentualnej kontroli licencji oprogramowania, Klient zobowiązuje się do podjęcia z dostawcą wszelkiej niezbędnej współpracy, poprzez umożliwienie przeprowadzenia lub wykonania na wniosek Dostawcy instalacji oraz uruchomienia niezbędnych narzędzi i skryptów na serwerze Dedykowanym, które umożliwią weryfikację i sprawdzenie oprogramowania wykorzystywanego przez serwer.

X. Podsumowanie

 1. Obie strony umowy zobowiązują się do zachowania tajemnicy i nie udzielania osobom trzecim żadnych poufnych informacji dotyczących usług dostarczanych przez Usługodawcę w ciągu trwania umowy i po jej zakończeniu. Nie ogranicza to prawa do rekompensaty za straty spowodowane naruszeniem tajemnicy. Cała komunikacja pomiędzy Usługodawcą i Klientem uważana jest za ściśle poufną. Obie strony umowy zobowiązują się do nieujawniania żadnych informacji dotyczących umowy, włączając komunikację z osobami trzecimi, bez zgody drugiej strony. Wyjątek stanowi publikowanie przez Usługodawcę informacji natury marketingowej dotyczące jego klientów na stronie Forpsi lub w jego materiałach reklamowych i marketingowych. Dodatkowym wyjątkiem jest złamanie zasady poufności w przypadku prośby o informacje ze strony organów administracji publicznej. Wyjątek stanowią także pozytywne komentarze i rekomendacje dotyczące dobrej jakości usług.
 2. Wszystkie ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą i Klientem będą rozstrzygane według prawa obowiązującego w Polsce.
 3. Usługodawca może zmienić każdą część umowy i regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały wprowadzone. Utrzymanie usługi po wprowadzeniu zmian w umowie lub innych związanych z umową dokumentach, oznacza, że klient akceptuje nową wersję wspomnianych wcześniej dokumentów dotyczących usług dostarczanych przez Usługodawcę.
 4. Klient ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, przesyłając listem poleconym na adres (41-200) Sosnowiec, Al. Mireckiego 22 stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od daty zawarcia Umowy. Potwierdzeniem zawarcia Umowy wraz z określeniem jej przedmiotu oraz daty jej zawarcia, jest Faktura VAT wystawiana na podstawie dokonanej przez Klienta wpłaty, a dostępna w panelu administracyjnym usługi. W razie odstąpienia Umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Ten punkt Regulaminu jest zgodny z Art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 5. Warunki umowy wchodzą w życie 24 Września 2008 i zastępują wszystkie inne dotychczasowe umowy, regulaminy, warunki i porozumienia. Niniejsza umowa i regulamin dotyczą wszystkich usług dostarczanych przez Usługodawcę.
 6. W razie wystąpienia jakichkolwiek rozbieżnosci pomiędzy źródłową, polską wersją tego Regulaminu, a jego tłumaczeniem – rozstrzygającą będzie wersja polska