Umowa na świadczenie usług internetowych przez FORPSI

 

Strony umowy

Stronami umowy są: spółka AlphaNet działająca pod marką FORPSI jako dostawca usług internetowych (zwana dalej Dostawcą) i osoba zamawiająca usługę (zwana dalej Nabywcą). Strony umowy są także określone w Regulaminie Świadczenia Usług Internetowych obowiązującym usługi świadczone przez FORPSI.
 

Czas trwania umowy

Umowa na świadczenie przez Forpsi usług internetowych zwana dalej Umową, jest umową na czas określony, jeżeli strony Umowy nie uzgodniły inaczej lub jeżeli szczególne warunki konkretnych usług nie stanowią inaczej.
Czas trwania Umowy jest ustalany pisemnie przez strony umowy lub automatycznie, poprzez wybranie przez Nabywcę w zamówieniu cyklu fakturowania usługi, który jest jednocześnie okresem trwania umowy (w tym przypadku czas trwania umowy jest automatycznie dopasowany do okresu rozliczeniowego). Jeżeli Umowa nie zostanie wcześniej wypowiedziana, zostaje automatycznie przedłużona o kolejny okres rozliczeniowy wybrany przez Nabywcę podczas składania zamówienia i zgodnie z nim zafakturowana.
 

Warunki Umowy

Warunkiem zawarcia Umowy jest złożenie zamówienia (zazwyczaj poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza zamówienia do Dostawcy, który można znaleźć na stronie Dostawcy). Umowa zaczyna obowiązywać z dniem, w którym Dostawca otrzymał wpłatę (wpłata musi być oznaczona odpowiednim identyfikatorem płatności) na swoje konto bankowe ustalonej sumy, wynikającej z zamówienia złożonego przez Nabywcę przy pomocy wspomnianego formularza.
Jeżeli świadczenie danej usługi przez Dostawcę wymaga od Nabywcy dostarczenia dodatkowej dokumentacji związanej ze specyficznym charakterem usługi, bądź też działania w ściśle określony sposób (na przykład wyrażając zgodę na szczegółowe warunki związane z danym typem usługi), wówczas Umowa jest ważna tylko wtedy, kiedy Nabywca spełni wszystkie określone wymogi.

Po wypełnieniu wszelkich wymogów Umowa pomiędzy Dostawcą a Nabywcą staje się prawomocna, ze wszystkimi związanymi z tym konsekwencjami opisanymi w niniejszej Umowie, w dokumentacji związanej z tą Umową, oraz ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z Kodeksu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej określającego podobne przypadki dla umów niepisanych oraz umów zawieranych na odległość.
Spełniając warunki Umowy, Dostawca jak i Nabywca zgadzają się przestrzegać Umowy, Regulaminu świadczenia usług internetowych dostarczanych przez Forpsi oraz innych warunków Umowy związanych z zamówioną przez Nabywcę i dostarczoną przez Dostawcę usługą.
 

Dokumenty związane z Umową

Umowa ta oraz stosunek handlowy z nią związany są regulowane przede wszystkim przez Regulamin świdczenia usług internetowych dostarczanych przez Forpsi w wersji aktualnej oraz przez warunki specjalne Umowy ważne dla pojedyńczych usług lub ich uzupełnień lub przez pisemne uzupełnienie tej Umowy, a także przez Kodeks Handlowy oraz Kodeks Cywilny Rzeczypospolitej Polskiej w obowiązującym brzmieniu i wraz ze wszystkimi uzupełnieniami.
 

Wypowiedzenie Umowy

Obydwie strony Umowy mają prawo do odstąpienia od niej. Przyczyny unieważnienia zawarcia Umowy są opisane w Regulaminie świadczenia usług internetowych dostarczanych przez FORPSI i w dokumentach związanych z Umową.


 

Ogólne warunki umowy świadczenia usług FORPSI

Poniższe postanowienia stanowią obowiązujące Ogólne warunki umowy świadczenia usług FORPSI (zwane dalej "Ogólnymi warunkami umowy"), mające zastosowanie do wszystkich usług, które Usługodawca oferuje swoim Klientom, i do wszystkich stosunków gospodarczych między Usługodawcą a każdym z jego Klientów na podstawie umowy zawartej zgodnie z Artykułem II niniejszych Ogólnych warunków umowy i zostały wydane zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego.

I. Strony umowy

Pojęcie "Strony umowy" w liczbie pojedynczej oraz "Stron umowy" w liczbie mnogiej używane w niniejszym dokumencie odnoszą się do każdej spółki zrzeszonej pod marką FORPSI jako usługodawca (zwanej dalej "Usługodawcą") lub do usługobiorcy (zwanego dalej "Klientem"). Strony umowy są określone szczegółowo poniżej.

I. a) Usługodawca

 1. Usługodawcą jest każda ze spółek wymienionych w informacjach dotyczących umowy podanych na stronach internetowych FORPSI, w szczególności z uwzględnieniem lokalnej obecności i zakresu działania poszczególnych spółek. Spółka, która automatycznie staje się Usługodawcą to spółka, która na podstawie zamówienia kieruje wezwanie do zapłaty.
 2. O ile nie wynika inaczej z postanowień określonych w punkcie 1 niniejszych Ogólnych warunków umowy, Usługodawcą jest spółka AlphaNet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, numer identyfikacyjny NIP: PL6443186165, z siedzibą w Sosnowcu przy Al. Mireckiego 22, Powiat Sosnowiec, kod pocztowy 41-200, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213297.


I. b) Klient

 1. Klientem spółki może być każda osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych, jako konsument lub przedsiębiorca, lub osoba prawna, która zawarła odpowiednią umowę z Usługodawcą zgodnie z Artykułem II. Ogólnych warunków umowy.
 2. Konsumentem jest każda osoba, która poza swoją działalnością gospodarczą lub poza swoim zawodem, w sposób niezależny zawiera umowę ze Sprzedawcą lub jest zaangażowana w inny sposób. Do takich klientów stosuje się niniejsze Ogólne warunki umowy oraz inne szczególne postanowienia zgodnie z artykułem XII. Ogólnych warunków umowy. Takie szczególne postanowienia mają pierwszeństwo przed Ogólnymi warunkami umowy w przypadku sprzeczności poszczególnych przepisów.
 3. Przedsiębiorcą jest osoba, która w sposób niezależny, na własny rachunek i odpowiedzialność wykonuje działalność zarobkową, prowadząc małe przedsiębiorstwo lub w inny podobny sposób, z zamiarem wykonywania jej w sposób ciągły w celu osiągnięcia zysku. Dla celów ochrony konsumenta za przedsiębiorcę będzie uważana między innymi każda osoba, która zawiera umowę związaną ze swoją działalnością handlową, przemysłową lub inną podobną lub związaną z wykonywaniem zawodu bądź osoba działającą w imieniu lub na rachunek przedsiębiorcy.
 4. Wypełniając zamówienie, Klient wyraża swoją wyraźną zgodę na i potwierdza zrozumienie Ogólnych warunków umowy, innych warunków umowy FORPSI (dalej "Inne warunki") oraz wszystkich postanowień związanych z zamówioną usługą, a także treści, specyfikacji oraz ceny usług zamówionych na podstawie oferty Usługodawcy. W okresie obowiązywania Umowy zarówno Klient, jak i Usługodawca mają obowiązek przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, postanowień Umowy, niniejszych Ogólnych warunków umowy i Innych warunków umowy, jeśli stanowią one integralną część usług zamówionych przez Klienta.


II. Zawarcie umowy

 1. Umowę uważa się za zawartą w chwili złożenia zamówienia (zazwyczaj przez Internet, przez wysłanie Usługodawcy prawidłowo wypełnionego zamówienia na jego stronie internetowej) lub w chwili zatwierdzenia przez Usługodawcę prawidłowego i kompletnego zamówienia Klienta i wchodzi ona w życie w dniu, w którym uzgodniona i identyfikowalna płatność Klienta dokonana na podstawie zamówienia wpłynie na rachunek bankowy Usługodawcy, a rejestracja zamówionej usługi zostanie potwierdzona na skutek akceptacji uzgodnionej płatności przez Usługodawcę. Jeżeli w celu wykonania usługi przez Usługodawcę Klient powinien uzupełnić zamówienie o dodatkowe wymogi w oparciu o specyfikację poszczególnych usług lub jeżeli Klient podjął pewne kroki (takie jak zatwierdzenie), Umowa wchodzi w życie tylko wtedy, gdy wszystkie te wymogi zostaną łącznie spełnione przez Klienta.
 2. Po spełnieniu wszystkich wymagań niniejsza Umowa między Usługodawcą a Klientem wchodzi w życie ze wszystkimi konsekwencjami określonymi w niniejszych Ogólnych warunkach umowy oraz wszystkich powiązanych dokumentach, ze wszystkimi skutkami i konsekwencjami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa polskiego dla podobnych umów niezawartych w formie pisemnej lub zawartych na odległość. Zawierając niniejszą Umowę, Usługodawca oraz Klient zobowiązują się przestrzegać jej postanowień, Ogólnych warunków umowy świadczenia usług FORPSI oraz wszystkich innych warunków umowny, które stanowią integralną część zamówienia danej usługi świadczonej przez Usługodawcę i wybranej przez Klienta.


III. Okres obowiązywania umowy

 1. Umowa o świadczenie usług internetowych FORPSI ("Umowa") zostaje zawarta na czas określony, chyba że strony umowy postanowią inaczej lub co innego postanowiono w szczególnych warunkach umowy dla wybranej usługi. Czas trwania Umowy powinien być ustalony w formie pisemnej i zatwierdzony przez obie strony umowy lub ustalony automatycznie, zgodnie z okresem fakturowania wskazanym przez Klienta w chwili złożenia zamówienia, w takim przypadku czas trwania umowy jest równy czasowi trwania jednego okresu fakturowania. Umowa zostaje przedłużona w jej aktualnym brzmieniu na nowy okres fakturowania świadczonej już usługi pod warunkiem terminowej spłaty wszystkich zobowiązań Klienta wobec Usługodawcy i uzyskania potwierdzenia od Usługodawcy.
 2. Stosunek umowny może zakończyć się z każdego z następujących powodów:
  1. odstąpienie od Umowy lub
  2. niezapłacenie jakiejkolwiek należności w sposób prawidłowy i terminowy i/lub
  3. po upływie umówionego okresu i/lub
  4. na skutek wypowiedzenia umowy lub
  5. z jakichkolwiek innych przyczyn określonych w innych warunkach umownych FORPSI.
 3. Wypowiedzenie stosunku umownego nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty na rzecz Usługodawcy wszystkich opłat należnych za świadczone usługi do chwili zakończenia stosunku umownego, ani nie zwalnia Klienta z odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone Usługodawcy.


IV. Odstąpienie od umowy

Każda ze stron ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w dowolnym czasie z dowolnych z przyczyn określonych w niniejszych Ogólnych warunkach umowy lub w przepisach prawa. Przyczyny odstąpienia od Umowy są określone w Ogólnych warunkach umowy, w powiązanych dokumentach oraz w innych postanowieniach mających zastosowanie do niniejszego stosunku umownego.


V. Rozwiązanie umowy

Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę, ale tylko z przyczyn określonych w przepisach prawa lub w Umowie. Przyczyny wypowiedzenia niniejszej Umowy są wymienione w Ogólnych warunkach świadczenia usług FORPSI, w powiązanych dokumentach i innych postanowieniach umownych mających zastosowanie do niniejszego stosunku umownego.


VI. Dokumenty powiązane

 1. Umowa oraz stosunki gospodarcze z niej wynikające są uregulowane głównie przez Ogólne warunki umowy w ich aktualnym brzmieniu oraz inne szczególne warunki dla poszczególnych usług (Warunki umowy rejestracji i administrowania nazwami domen FORPSI, Zasady eksploatacji serwerowni FORPSI, Warunki umowne dla dealerów usług FORPSI oraz Regulamin reklamacji, zwane łącznie jako "Inne warunki umowy FORPSI), ich zmiany lub pisemne poprawki oraz w szczególności przez Kodeks Handlowy i Kodeks Cywilny Rzeczpolitej Polskiej, z późniejszymi zmianami.
 2. Zamawiając usługę od Usługodawcy, Klient potwierdza, że zapoznał się z Ogólnymi warunkami umowy i z innymi warunkami umowy FORPSI odnoszącymi się do zamówionej usługi oraz ze wszystkimi innymi postanowieniami mającymi zastosowanie do danego stosunku umownego i wyraża na nie swoją pełną i nieodwołalną zgodę.


VII. Usługa

 1. Przez Usługę należy rozumieć konkretną usługę zamówioną przez Klienta z oferty Usługodawcy i potwierdzoną przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca oferuje przede wszystkim następujące usługi:
  1. Rejestracja i administrowanie nazwami domen
  2. Webhosting, rozumiany jako dzielony hosting stron internetowych, adresów e-mail i innych usług dla domeny Klienta.
  3. Hosting serwerów
   1. Serwer dedykowany, rozumiany jako najem sprzętu komputerowego i zabezpieczenie jego działania - połączenie z Internetem, zasilanie i chłodzenie.
   2. Serwer wirtualny, rozumiany jako najem wspólnej przestrzeni danych, w której pracuje system operacyjny serwera.
   3. Housing, rozumiany jako najem fizycznej lokalizacji serwera i zabezpieczenie pracy serwera - połączenie z Internetem, zasilanie i chłodzenie.

Lista usług może zostać zmieniona na podstawie aktualnej oferty Usługodawcy.


VIII. Zamówienie

 1. Zawierając niniejszą Umowę, Klient rozumie i akceptuje, że jest obowiązany podać w zamówieniu, innych formularzach i dokumentach wyłącznie prawdziwe i aktualne informacje oraz że w przypadku ich zmiany jest obowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji lub do zapewnienia ich aktualizacji w bazie danych Usługodawcy. Klient rozumie i akceptuje, że Usługodawca nie jest odpowiedzialny za szkody natury pieniężnej, materialnej lub niematerialnej poniesione przez Klienta na skutek podania nieprawidłowych i/lub nieaktualnych informacji w bazie danych Usługodawcy oraz że Klient nie jest uprawniony do uzyskania odszkodowania z tytułu takich szkód od Usługodawcy.
 2. Po zawarciu Umowy oraz spełnieniu innych ewentualnych wymagań (takich jak płatność za usługi lub dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów i zezwoleń) zamówiona usługa zostanie wykonana i uruchomiona, a Klient otrzyma swoje unikalne dane dostępu w celu zalogowania się do interfejsu administratora, z którego może zarządzać swoimi usługami, ich zakresem oraz informacjami kontaktowymi. Klient otrzymuje dane dostępu niezbędne do korzystania z poszczególnych usług, które zostały uruchomione.
 3. Klient rozumie i akceptuje, że nie jest upoważniony do zawarcia Umowy z Usługodawcą w imieniu osób trzecich, chyba że osoba trzecia udzieliła uprzedniej pisemnej zgody lub pełnomocnictwa do zawarcia umowy. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie zamówienia, zmiany i modyfikacje, które zostały dokonane z wykorzystaniem jego interfejsu administratora lub podanych danych logowania. Klient rozumie i akceptuje, że powinien we własnym, możliwie najszerszym zakresie chronić swoje dane logowania, wykorzystywaną technologię oraz wszystkie inne poufne informacje ujawnione przez Usługodawcę, aby zapobiec ich niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby nieupoważnione w możliwie najszerszym zakresie. W ramach zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa Klient ma prawo na własną rękę zmienić dane dostępu według własnego uznania.
 4. Usługodawca nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za nadużycie danych logowania lub danych osobowych Klienta lub osób trzecich, na podstawie których Usługodawca zaakceptował zamówienie lub dokonał wymaganych zmian lub poprawek istniejących zapisów i usług, chyba że Usługodawca sam spowodował takie nadużycie. Nadużycie takich danych przez Usługodawcę nie obejmuje wysłania danych do Klienta na podany kontaktowy adres e-mail w celu uruchomienia usługi lub ponownego wysłania lub ujawnienia danych Klientowi na jego wyraźne żądanie pod warunkiem, że zasadność takiego żądania została wystarczająco zweryfikowana.
 5. Klient zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki, w sposób łatwy do udowodnienia poinformować Usługodawcę o utracie, kradzieży lub nadużyciu praw dostępu.
 6. Usługodawca ma prawo w każdej chwili, bez podania powodu, żądać dokumentów od Klienta, w tym pisemnych materiałów poświadczonych przez notariusza, dokumentów i podpisów, w celu wykazania dowolnej okoliczności mającej istotne znaczenie dla Usługodawcy, w szczególności dla zawarcia umowy, rozwiązania umowy, okresu obowiązywania umowy, zmian w Umowie oraz potwierdzenia instrukcji Klienta.
 7. Usługodawca ma prawo odmówić zawarcia umowy z Klientem, jeśli wymagania Klienta wyraźnie sprzeczne z prawem.
 8. Klient rozumie i wyraża zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę na kontaktowy adres e-mail Klienta informacji handlowych oraz informacji o nowych produktach i usługach. Taka zgoda na korespondencję e-mail spełnia wszystkie wymagania określone w art. 172 Prawa telekomunikacyjnego oraz w ustawie o prawach konsumentów i nie może być traktowana jako spam. Klient zgadza się również na to, że Usługodawca może wykorzystywać informacje o Kliencie (z wyjątkiem danych osobowych, do których stosuje się przepisy szczególne) w celach marketingowych. Dotyczy to w szczególności wzmianki o Kliencie w referencjach Usługodawcy, w tym o potencjalnych fragmentach korespondencji e-mail.


IX. Polityka prywatności

 1. Usługodawca potwierdza, że spełnia wszystkie wymogi prawa związane z ochroną danych osobowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.07.1997 Dz.U 133 poz. 883 wraz z późniejszymi zmianami.
 2. Usługodawca oświadcza, że wszystkie dane osobowe są poufne i będą wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania umowy z Klientem, jak również w celu organizacji wydarzeń marketingowych Usługodawcy i nie będą w żaden sposób ujawniane, przekazywane osobom trzecim itp., z wyjątkiem przypadków związanych z dystrybucją lub płatnościami w odniesieniu do zamówionego towaru (komunikowanie nazwy i adresu wysyłki).

Usługodawca postępuje tak, aby osoba, której dane dotyczą, nie poniosła żadnej szkody, w szczególności związanej z prawem do ludzkiej godności, i zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do życia prywatnego i osobistego osoby, której dotyczą. Dane osobowe przekazane dobrowolnie przez Klienta Usługodawcy w celu realizacji zamówienia i wydarzeń marketingowych sprzedawcy są gromadzone, przetwarzane i przechowywane zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, w szczególności z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.07.1997 Dz.U 133 poz. 883 wraz z późniejszymi zmianami. Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy sprzedaży i w celach marketingowych Klienta (w szczególności w celu wysyłania komunikacji handlowych, telemarketingu, SMS), aż do momentu wysłania oświadczenia o cofnięciu zgody na adres AlphaNet Sp. z o. o. 41-200 Sosnowiec, Al. Mireckiego 22. W tym przypadku również formularz elektroniczny uznaje się za pisemne oświadczenie. Nabywca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, w tym prawo do zażądania wyjaśnień i usunięcia stanu naruszenia oraz inne prawa do danych, ma prawo cofnąć zgodę

X. Funkcjonowanie i skargi

 1. Usługodawca zapewnia, że usługi są świadczone zgodnie z ich specyfikacją na stronie internetowej FORPSI, wkładając zawsze najwyższy wysiłek, aby zapewnić ich maksymalną dostępność i użyteczność. W przypadku całkowitej lub częściowej awarii usługi Usługodawca powinien w miarę możliwości niezwłocznie zapewnić jej normalne funkcjonowanie w najszerszym zakresie. O ile nie wskazano inaczej w specyfikacji usługi, Usługodawca nie zapewnia testów funkcjonowania. Świadczona usługa obejmuje obsługę klienta, z którą Klient może kontaktować się w sprawie pytań, wniosków i sugestii. Zapewnia się funkcjonowanie obsługi klienta dla poszczególnych usług zgodnie z zakresem oferowanych usług. Obsługa klienta zajmuje się całością komunikacji z Klientem i przyjmowaniem jego zapytań, ale nie jest upoważniona do rozwiązywania problemów przekraczających zakres jej obowiązków. Obsługa klienta nie stanowi pomocy technicznej dla klientów.
 2. Usługodawca komunikuje się z Klientem głównie za pośrednictwem strony internetowej www.forpsi.com, interfejsu administratora Klienta, e-maila lub telefonu. Klient komunikuje się z Usługodawcą za pomocą interfejsu administratora, zwykłego e-maila, pocztą lub za pośrednictwem czatu, faksu lub telefonu. W celu spełnienia żądań Klienta, w szczególności dotyczących interwencji na koncie użytkownika lub rejestrowanych usług, Usługodawca może zażądać od Klienta autoryzowanej metody komunikacji lub wysłania wniosku listem poleconym z notarialnie poświadczonym podpisem Klienta. W przypadku niespełnienia niezbędnych wymogów autoryzacji Usługodawca ma prawo odrzucić wniosek o zmianę.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do interwencji operacyjnej w swoją sieć, sprzęt komputerowy i oprogramowanie wykorzystywane do świadczenia usług. Klient rozumie i akceptuje, że w przypadku wykrycia poważnego problemu (np. pożaru itp.), który zagraża osobom i/lub funkcjonowaniu usług i/lub sieci, Usługodawca ma prawo do całkowitego, natychmiastowego wstrzymania świadczenia usług w celu umożliwienia sprawnej eliminacji przyczyn problemu. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Usługodawca ma również prawo poinformować Klienta o wszystkich okolicznościach w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i operacji.
 4. Usługodawca ma prawo zmienić dane dostępu, dostosować parametry usług lub analizować dane serwisowe nawet bez zgody Klienta, przy założeniu, że środki te są niezbędne do zapewnienia prawidłowego świadczenia usług lub zapewnienia bezproblemowego funkcjonowania towarzyszącego im sprzętu i oprogramowania. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń dotyczących możliwego naruszenia obowiązków przez Klienta Usługodawca jest upoważniony do sprawdzenia danych i zawieszenia lub ograniczenia świadczenia określonej usługi. Jest on obowiązany niezwłocznie poinformować o tym Klienta.
 5. Klient może używać tylko sprzętu, który nie zakłóca działania sieci Usługodawcy, nie narusza obowiązujących przepisów prawa lub przepisów mających na celu ochronę praw osób trzecich, spełnia wszystkie wymagania technologiczne i inne podobne mające zastosowanie do odpowiednich urządzeń używanych w Rzeczpospolitej Polskiej. Klient jest obowiązany posiadać odpowiedni sprzęt i oprogramowanie wymagane do dostępu do sieci i powinien stosować wszystkie niezbędne środki ochrony danych oraz środki chroniące przed dostępem osób trzecich do sieci lub zasobów Klienta. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie swojego sprzętu, jak również innych urządzeń niezbędnych do uzyskania dostępu do sieci Internet.
 6. Jeżeli Klient zlikwiduje przyczyny, w wyniku których usługa została przerwana, Usługodawca jest obowiązany do przywrócenia lub odnowienia usługi bez zbędnej zwłoki, w terminie 2 dni roboczych.
 7. Usługodawca może odstąpić od niniejszej umowy, jeśli Klient w terminie 14 dni po przerwaniu usługi nie usunie przyczyny lub przyczyn, w wyniku których świadczenie usługi zostało przerwane. Usługodawca może według swojego uznania zdecydować, czy wykonać niniejsze uprawnienie.
 8. Odstąpienie od Umowy wywołuje skutek prawny na dzień doręczenia zawiadomienia o odstąpieniu. Usługodawca nie gwarantuje doręczenia Klientowi pisemnego zawiadomienia, a jego wysłanie na adres e-mail Klienta uważa się za doręczenie.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane publikowane w Internecie przez Klienta ani za dane, które Klient może pobierać z Internetu. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo sieci komputerowej Klienta (intranet). Usługodawca nie jest odpowiedzialny za treści przekazywanych informacji i danych.
 10. Klient powinien zgłosić awarie i wady działającej non-stop obsłudze klienta Usługodawcy przez telefon, e-mailem, faksem lub za pomocą innych metod komunikacji uzgodnionych między Usługodawcą a Klientem i kierować takie kwestie do osób kontaktowych lub na adresy podane na stronie internetowej Usługodawcy. Klient jest obowiązany zgłosić swoje dane identyfikacyjne w oparciu o usługę, z której korzysta, zgłosić, gdzie wystąpiła wada, i przestrzegać poniższych przepisów mających zastosowanie do danej usługi.
 11. Usługodawca ma prawo do wstrzymania transferów danych dokonywanych przez Klienta, jeśli takie dane są sprzeczne z postanowieniami określonymi w niniejszych Ogólnych warunkach umowy, powszechnie obowiązujących przepisach i standardach. Usługodawca ma prawo przeprowadzić kontrolę podłączonego urządzenia końcowego, kierując się typem lub modelem podłączonego urządzenia, a także metodą połączenia.
 12. Usługodawca jest obowiązany usunąć wady lub awarie, które miały miejsce w jego sieci lub które zostały zgłoszone przez Klienta i powinien tego dokonać w możliwie najkrótszym czasie. Jeśli w czasie naprawy lub usunięcia wady okaże się, że wada lub awaria nie wystąpiły w sieci Usługodawcy, ale w sprzęcie Klienta, Usługodawca ma prawo do żądania zwrotu wszystkich kosztów poniesionych podczas usuwania/naprawy.
 13. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za informacje i szczegóły wskazane przez Klienta, w tym za informacje i szczegóły ujawnione w związku z usługami Usługodawcy.
 14. Usługodawca nie ma obowiązku sprawdzać zawartości stron internetowych, danych i informacji rozpowszechnianych przez Klienta.
 15. Klient nie ma prawa do odszkodowania za szkody związane z awariami lub wstrzymaniem świadczenia usług, ale jest uprawniony do otrzymania określonej rekompensaty za niezrealizowane usługi. Zakres odszkodowania za niezrealizowane usługi jest ograniczony (maksymalna kwota odszkodowania jest równa miesięcznej opłacie) i jest określony jako rabat za opłaty eksploatacyjne w zakresie, w jakim nie zrealizowano usługi. Na podstawie porozumienia między Usługodawcą a Klientem odszkodowanie może przyjąć inną formę. Klient nie ma prawa do odszkodowania, jeśli nie uiścił w sposób prawidłowy i terminowy opłat za wszystkie usługi świadczone na rzecz Klienta przez Usługodawcę, umowa została rozwiązana, nie można świadczyć usług ze względu na wcześniejsze zachowanie Klienta lub jeśli Klient nie złożył skargi dotyczącej funkcjonalności serwisu w formie pisemnej.
 16. Klient rozumie i akceptuje, że Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności (i w związku z tym nie zapłaci odszkodowania) za awarię usług, której Usługodawca nie spowodował, w szczególności za awarie i przestoje:
  1. spowodowane przez techniczne lub inne problemy po stronie poddostawcy,
  2. wynikające z problemów spowodowanych przez Klientów Usługodawcy,
  3. spowodowane działaniem siły wyższej.

  Siła wyższa obejmuje w szczególności okoliczności, które nie są zależne od woli stron i na które strony nie mogły mieć wpływu, takie jak klęski żywiołowe, strajki, powstania, mobilizacja, wojna, niespodziewane przerwy do dostawie prądu niespowodowane przez uczestników itp.

 17. Usługodawca nie jest odpowiedzialny wobec Klientów lub osób trzecich za jakiekolwiek straty pieniężne, materialne lub inne spowodowane przez brak funkcjonowania lub przerwę w świadczeniu usług, uszkodzenie lub utratę danych lub uszkodzenie serwerów, oprogramowania lub sprzętu komputerowego.
  Usługi świadczone za pośrednictwem Internetu nie obejmują (z powodu technicznej natury Internetu) jakiejkolwiek gwarancji funkcjonowania, w tym dostępności stron internetowych z dowolnego punktu połączenia, dostarczania poczty e-mail, gwarancji funkcjonowania połączeń internetowych oraz ochrony prywatności.
 18. Klient rozumie i akceptuje, że rozmowy telefoniczne i inne formy komunikacji z Usługodawcą mogą być rejestrowane lub w inny sposób monitorowane w celu poprawy jakości.
 19. Klient zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o wszystkich awariach lub przerwach w działaniu, wykrytych wadach sprzętu Usługodawcy lub Klienta lub utracie bądź kradzieży takiego sprzętu.
 20. Za początek awarii uważa się chwilę, w której zostaje ona zgłoszona Usługodawcy przez Klienta w sposób określony w niniejszych Ogólnych warunkach umowy lub chwilę, w której Usługodawca wykryje awarię w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 21. Klient zobowiązuje się zgłaszać roszczenia dotyczące świadczonych usług przysługujące w stosunku do Usługodawcy w sposób określony w Artykule XVII, litera A, sekcja 4, paragraf a), procedurę tę stosuje się do wszystkich Klientów. Roszczenia wynikające z odpowiedzialności za wady są wymienione w Artykule XVII, litera A, sekcja 3. Termin do zaspokojenia roszczenia powinien być proporcjonalny do charakteru i zakresu wad.


XI. Przestój

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do planowanych przestojów każdej usługi w zakresie określonym na stronie internetowej FORPSI. Czas przestoju służy głównie do wykonania niezbędnych aktualizacji zabezpieczeń oprogramowania i prac konserwacyjnych, napraw lub wymiany sprzętu i innych urządzeń technicznych, które są niezbędne do świadczenia określonej usługi. Jeśli Usługodawca oczekuje niezbędnych interwencji dotyczących sprzętu lub oprogramowania urządzeń, za pomocą których świadczone są oferowane usługi lub które są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług i jeśli taka interwencja ograniczy funkcjonowanie usługi przez więcej niż 30 minut za każdym razem, Usługodawca zawiadomi Klienta o planowanym przestoju w odpowiedni sposób, co najmniej 24 godziny przed jego rozpoczęciem. Odpowiedni sposób oznacza opublikowanie informacji na temat planowanego przestoju na stronie internetowej Usługodawcy. Jeśli Klient zażąda również wysłania takiego zawiadomienia, wiadomość zostanie wysłana na kontaktowy adres e-mail. Klient rozumie i akceptuje, że podczas przestoju po stronie Usługodawcy lub przerwy spowodowanej przez inne okoliczności, może dojść do utraty danych Klienta. Klient jest odpowiedzialny za oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych danych umieszczone, działające lub hostowane na sprzęcie Usługodawcy, Klient ma świadomość, że Usługodawca nie jest odpowiedzialny za utratę danych. Usługodawca nie gwarantuje doręczenia Klientowi pisemnego zawiadomienia, a jego wysłanie na adres e-mail Klienta uważa się za doręczenie.
 2. Usługodawca przeprowadza czynności związane z przestojem w możliwie najkrótszym czasie i, jeśli to możliwe, w okresie najmniejszego ruchu, co oznacza głównie noc, weekendy lub święta. Jeśli planowany przestój zostanie zgłoszony wcześniej, Klient nie prawa do odszkodowania za niezrealizowaną usługę lub za szkodę wynikającą z takiego przestoju.


XII. Wyłączenie świadczenia usług

 1. Klient zobowiązuje się powstrzymać od poniższych czynności, w szczególności za pośrednictwem usług świadczonych przez Usługodawcę:
  1. Oferowania lub rozpowszechniania treści lub prowadzenia działalności lub świadczenia usług, które są sprzeczne z prawem polskim, prawem UE i obowiązującymi umowami międzynarodowymi, którymi związana jest Rzeczpospolita Polska.
  2. Promowania zniesienia konstytucyjnie gwarantowanych podstawowych praw i wolności przysługujących grupom, jednostkom lub grupom etnicznym.
  3. Oferowania lub rozpowszechniania nielegalnych materiałów pornograficznych.
  4. Prowadzenia stron udostępniających nielegalne oprogramowanie lub gry komputerowe, crack serwerów lub udostępniania podobnych treści.
  5. Prowadzenia serwerów z plikami do pobrania, serwerów z czatami, serwerów oferujących nielegalnie uzyskane oprogramowanie w celu jego sprzedaży lub udostępnienia nielegalnego oprogramowania osobom trzecim.
  6. Obsługi aplikacji używanych do wysyłania spamu.
  7. Naruszenia praw autorskich lub innych praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej.
  8. Używania i rozpowszechniania narzędzi, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu w Internecie.
  9. Przeciążania serwerów Usługodawcy za pomocą nadmiernie przeciążających skryptów lub aplikacji lub uniemożliwiania w inny sposób pracy serwerów lub obsługi skryptów bądź aplikacji, jeśli takie działania mogłyby wyrządzić szkodę Usługodawcy lub osobom trzecim.
  10. Używania narzędzi innych niż te przypisane lub zatwierdzone przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody świadczyć usług Klientom, którzy oferują, udostępniają lub pobierają treści:
  1. sprzeczne z przepisami polskiego prawa lub obowiązującymi umowami międzynarodowymi, którymi związane jest dane państwo;
  2. które naruszają prawa autorskie, patenty, prawa własności przemysłowej lub prawa pokrewne;
  3. uzyskane w wyniku nielegalnego nabycia lub dystrybucji oprogramowania (lub innych programów komputerowych) w celu dystrybucji (za opłatą lub bez opłaty) takich nielegalnie uzyskanych lub rozpowszechnianych programów osobom trzecim (np. warezy, programy crackujące i podobne treści);
  4. które mogą być uznane za spam, służą do wysyłania spamu lub linkują do spamu; zabrania się również świadczenia usług Klientom, którzy są kojarzeni lub wymieniani w związku z terminem "spam";
  5. które zawierają niedozwolone aplikacje lub skrypty lub które przeciążają system baz danych lub przyczyniają się do nieprawidłowego funkcjonowania serwerów;
  6. które przeciążają infrastrukturę, linki połączeń lub sprzęt Usługodawcy lub innych osób;
  7. które zagrażają prywatności lub bezpieczeństwu systemów komputerowych innych użytkowników Internetu lub zagrażają prywatności i bezpieczeństwu innych użytkowników Internetu, (takie jak wirusy, generatory haseł itp.);
  8. które mogą być określone jako muzyka, audio, wideo, film lub podobne pliki, do których Klient nie ma uprawnień, praw autorskich lub innych praw do ich dystrybucji;
  9. które zawierają informacje mogące zagrozić reputacji Usługodawcy lub jego pracowników;
  10. które są własnością FORPSI i są rozpowszechniane przez Klienta bez pisemnej zgody Usługodawcy;
  11. które są częścią usług świadczonych na rzecz Klienta; przy czym Klient nie ma pisemnej zgody od Usługodawcy na świadczenie usług lub ich części osobom trzecim;
  12. które mogą stworzyć wrażenie, że Klient działa w imieniu jednej ze spółek z grupy FORPSI, mimo że nie jest on autoryzowanym partnerem FORPSI;
  13. które bezpośrednio lub pośrednio mogą zagrozić prawom osób trzecich;
  14. które są sprzeczne z moralnością;

  i wszystkich innych treści, które są choćby częściowo ujęte w powyżej wymienionych kategoriach; decyzja, co stanowi naruszenie postanowień niniejszego ustępu przez Klienta zostanie podjęta według uznania Usługodawcy.

 3. Klient rozumie i akceptuje, że ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Usługodawcy, jego Klientom i osobom trzecim. Niniejsze postanowienie stosuje się do wszystkich powyższych sytuacji, w szczególności do umieszczania nieodpowiednich lub zakazanych skryptów, które obciążają i spowalniają pracę serwerów Usługodawcy, hostingu stron internetowych z zakazanymi treściami, umieszczania filtrów na połączenia (np. przez nielegalne pobieranie muzyki i filmów itp.), spamu i innych działań sprzecznych z Umową, ogólnie uznanymi zasadami, obowiązującymi przepisami, ogólnie uznanymi sposobami korzystania z usług zamówionych przez Klienta i postanowieniami umownymi dotyczącymi konkretnych usług. Klient rozumie i akceptuje, że w ramach zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania świadczonych usług, Usługodawca może w ramach swojej polityki operacyjnej dokonać korekty konfiguracji świadczonych usług w celu zapobiegania potencjalnym nadużyciom w najwyższym stopniu.
 4. W przypadku wykrycia naruszenia zobowiązań przez Klienta lub innych niewłaściwych zachowań, Usługodawca ma prawo natychmiast i bez odszkodowania wstrzymać świadczenie usług na rzecz Klienta i wypowiedzieć stosunek umowny bez zachowania okresu wypowiedzenia, Usługodawca ma również prawo żądać odszkodowania w wysokości odpowiadającej rozmiarowi szkody. Cena uiszczona przez Klienta za niewykorzystany okres po wstrzymaniu świadczenia usług nie zostanie zwrócona i zalicza się na poczet jednorazowej kary za naruszenie zobowiązań przez Klienta.
 5. Klient rozumie i akceptuje, że Usługodawca używa oprogramowania, które automatycznie naprawia i usuwa luki w zabezpieczeniach, złośliwe oprogramowanie i wirusy w plikach w przestrzeni webhostingu Klienta. Klient rozumie i akceptuje, że Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie szkody spowodowane przez takie oprogramowanie, na przykład za przerwy w świadczeniu usług, dłuższy czas odpowiedzi strony internetowej lub utratę danych.


XIII. Zmiana oferty

 1. Usługodawca ma prawo w dowolnym czasie zmienić bieżącą ofertę świadczonych usług, w tym ceny lub inne parametry świadczonych usług (w tym już istniejących) z natychmiastową skutecznością; w przypadku Klientów, którzy zapłacili za usługi, warunki ich świadczenia pozostaną bez zmian w okresie, za który już zapłacono. Płacąc za usługę, która została zmieniona przez Usługodawcę, na dodatkowy okres czasu, Klient wyraża zgodę na jej świadczenie w oparciu o aktualnie obowiązującą ofertę.
 2. Usługodawca ma prawo w dowolnej chwili zaproponować specjalną ofertę dla każdej standardowo świadczonej usługi, na przykład świadcząc nową usługę lub usługę dodatkową uzupełniającą bieżący wariant, ustalając ceny, stosując ograniczone czasowo korzyści dla danej usługi, takie jak obniżenie ceny, redukcja lub zwolnienie z opłat startowych, korzyści pociągające za sobą zwiększenie użyteczności serwisu lub świadczenie wybranych dodatkowych usług lub technologia gratis itp., w tym wszelkie kombinacje kilku rodzajów korzyści w tym samym czasie. Usługi zorganizowane w ramach oferty specjalnej są uregulowane przez opublikowany regulamin oferty specjalnej przez okres wskazany przez Usługodawcę. Usługi, które zostały już ustalone w umowie w chwili publikacji oferty specjalnej lub które zostały zamówione po okresie jej ważności, nie dają prawa do szczególnych korzyści. Usługodawca określa możliwość zmiany bieżącej usługi świadczonej na rzecz Klienta na usługę określoną w specyfikacji oferty specjalnej, ale taka zmiana nie może być w żaden sposób egzekwowana przez Klienta. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany opublikowanych ofert specjalnych w dowolnym czasie, do ich rozszerzenia lub wcześniejszego zakończenia bez uprawnienia po stronie Klienta do żądania zwrotu opłaty.
 3. Usługodawca ma prawo całkowicie usunąć wszystkie usługi ze swojej oferty w dowolnym czasie.
  Klient, który korzysta z usługi usuniętej z oferty na prawo do jej świadczenia w oryginalnym zakresie, ale nie do modyfikacji, rozszerzenia lub zmiany. Klient ma możliwość uzgodnienia z Usługodawcą zamiany takiej usługi na każdą inną usługę świadczoną w oparciu o aktualną ofertę Usługodawcy. Usługodawca może wezwać Klienta do zmiany usługi w oparciu o bieżącą ofertę przed upływem terminu, po którym świadczenie usługi w oryginalnym kształcie zostanie zakończone. Jeśli Klient nie zmieni usługi, z której korzysta, zgodnie z wezwaniem Usługodawcy, Klientowi nie będzie przysługiwał zwrot płatności dokonanych za oryginalną usługę.
 4. Zgodnie z niniejszym ustępem za wystarczającą informację o zmianie oferty należy rozumieć odpowiednie modyfikacje na stronie internetowej Usługodawcy.


XIV. Płatności

 1. Usługodawca zapewnia świadczenie usług po zawarciu Umowy z Klientem, na okres wybrany przez Klienta w zamówieniu. Jest w interesie Klienta przedłużyć świadczenie istniejącej usługi przez Usługodawcę przez uiszczenie opłaty w sposób prawidłowy i terminowy, na podstawie generowanego automatycznie wezwania do zapłaty za dodatkowy okres lub na podstawie zamówienia Klienta, w wysokości odpowiadającej rodzajowi usługi, w tym za wszystkie dodatkowe usługi wykorzystywane przez Klienta w chwili wystawienia faktury na kolejny okres. Faktury są płatne w ciągu 10 dni kalendarzowych.
 2. Jeżeli nie postanowiono inaczej, Klient ma możliwość zmiany sposobu świadczenia lub zakresu zamówionej usługi w kolejnym okresie, w szczególności przez dodanie lub usunięcie dodatkowych usług itp. w zakresie odpowiadającym bieżącej ofercie Usługodawcy. Klient ma prawo do zmiany treści lub zakresu świadczonych usług dla innego wybranego okresu w dowolnym czasie przed datą wygaśnięcia świadczonych już usług. Zmiany dotyczące zakresu lub treści świadczonych usług wywierają skutek od pierwszego dnia kolejnego okresu. W przypadku żądania natychmiastowej zmiany Klient jest obowiązany do uiszczenia opłaty za rozliczenie korzystania z dodatkowych usług do aktualnej daty wygaśnięcia usługi, do której zamówiono usługę dodatkową. Klient rozumie i akceptuje, że długość okresu rozliczeniowego dla usługi dodatkowej jest zgodna z okresem rozliczeniowym dla usługi głównej, chyba że postanowiono inaczej. Dodatkowe usługi będą świadczone na rzecz Klienta niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedniej płatności za tę usługę na rachunek bankowy Usługodawcy. Klient może zostać zawiadomiony o zbliżającej się dacie wygaśnięcia usługi w odpowiedni sposób, w szczególności za pomocą publikacji zawiadomienia na interfejsie administratora lub przez wysłanie wiadomości na kontaktowy adres e-mail Klienta. Jeśli prawidłowe i terminowe wezwanie do zapłaty na kolejny okres nie zostanie wysłane, umowę o świadczenie usług (chyba że postanowiono inaczej w szczególnych warunkach umownych lub w pisemnej umowie) uważa się za rozwiązaną ze wszystkimi konsekwencjami.
 3. Klient zobowiązuje się do zapłaty obowiązującej ceny zgodnie z cennikiem również za usługi, z których korzystał po przekroczeniu ustalonego powyżej limitu.
 4. Wypełniając zmówienie na usługi oferowane przez Usługodawcę, Klient wyraża swoje zainteresowanie w uzyskaniu i korzystaniu z zamówionej usługi oraz zrozumienie treści oferty, na podstawie której złożył zamówienie. Jeśli potrzebne są bardziej szczegółowe informacje dotyczące określonej oferty, Klient może je co do zasady uzyskać z bazy wiedzy Usługodawcy lub wysłać zapytanie do działu obsługi klienta. Uzupełniając zamówienie, Klient wyraża zgodę na cenę, która zostanie pobrana za określoną usługę. Ceny usług są ustalone na podstawie w aktualnie obowiązującego cennika, który znajduje się na stronie internetowej Usługodawcy. Jeśli nie wskazano inaczej na stronie internetowej, oferowane ceny usług są publikowane bez podatku VAT. Na podstawie wypełnionego zamówienia Usługodawca przesyła Klientowi na podany kontaktowy adres e-mail informacje niezbędne do dokonania płatności za zamówione usługi lub informuje Klienta o nowej należnej kwocie w inny odpowiedni sposób. Ceny mogą ulegać zmianie na podstawie nowo wydanego cennika.
 5. Jeżeli nie wskazano inaczej w szczególnych warunkach umowy dla danej usługi, faktury będą wystawiane z góry tytułem zaliczki, a usługi nie są będą świadczone (lub rozszerzone) do momentu, w którym płatność otrzymana od Klienta zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Usługodawcy.
 6. Klient rozumie i akceptuje, że świadczenie zamówionych usług rozpocznie się dopiero po otrzymaniu uzgodnionej i identyfikowalnej płatności za usługi na rachunek bankowy Usługodawcy. Jeśli płatność za zamówione usługi nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Usługodawcy w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, całe zamówienie zostanie anulowane. Jeśli chodzi o rozszerzenie istniejącej usługi, Klient rozumie i akceptuje, że jeśli płatność nie zostanie dokonana w sposób prawidłowy i terminowy na podstawie nowego wezwania (odnoszącego się do kolejnego okresu) po upływie okresu, za który zapłacono, umowę o świadczenie usług (chyba że inaczej postanowiono w szczególnych warunkach umowy lub w pisemnej umowie) uważa się za rozwiązaną, a świadczenie usług zostanie zakończone. Nastąpi to bez prawa do uzyskania odszkodowania od Usługodawcy za ewentualne szkody.
 7. Klient rozumie i akceptuje, że jest wyłącznie odpowiedzialny za terminowe płatności na rzecz Usługodawcy w odpowiedniej wysokości, pod poprawnym, zmieniającym się tytułem i na prawidłowy rachunek bankowy. Wszelkie opłaty związane z dokonanymi płatnościami obciążają Klienta, a nie Usługodawcę. Dotyczy to głównie opłat za płatności wychodzące, płatności międzynarodowe, płatności przez Internet za pomocą kart kredytowych lub debetowych itp. Jeśli Klient nie dokona płatności w sposób prawidłowy, Usługodawca nie będzie mógł jej zidentyfikować, uważa się, że za usługi nie zapłacono, z wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Usługodawca zapewni Klientowi terminową informację o niezbędnej płatności, doręczając zawiadomienie na kontaktowy adres e-mail Klienta lub wyświetlając informację dotyczącą płatności na interfejsie administratora.
 8. Po zaksięgowaniu płatności Klienta na rachunku bankowym Usługodawcy, Usługodawca wystawi odpowiedni dokument podatkowy, który zostanie doręczony Klientowi zgodnie z przepisami prawa. Klient wyraźnie zgadza się, art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r., Nr. 54, poz. 535 z późn. zm.), że dokument podatkowy może być wystawiony w formie elektronicznej i wysyłany pocztą elektroniczną lub udostępniony w administracji w odpowiednim formacie elektronicznym. Usługodawca może również wysyłać dokumenty podatkowe w inny odpowiedni sposób. Podatek VAT dolicza się do ceny zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.
  Termin spełnienia obowiązku podatkowego jest wskazany w dokumentach podatkowych zgodnie z obowiązującym prawem.
 9. Klient może w dowolnym czasie zażądać wcześniejszego zakończenia świadczenia usług na formularzu przeznaczonym do tego celu w interfejsie administratora. Jeśli klient nie korzysta lub nie chce dalej korzystać ze świadczonych usług w zamówionym zakresie, nie przysługuje mu zwrot płatności dokonanych uprzednio na rzecz Usługodawcy w związku z takimi usługami.
 10. Klient ma prawo zakwestionować wystawione dokumenty podatkowe w terminie 15 dni od ich otrzymania. Późniejsze reklamacje nie będą rozpatrywane.


XV. Indywidualne rozwiązania dla usług


XV. A) Nazwy domen

 1. Na podstawie poprawnie wypełnionego i wysłanego zamówienia domeny i po uiszczeniu umówionej opłaty Usługodawca zapewni Klientowi rejestrację wybranej nazwy domeny. Klient używa nazwę domeny nabytą od administratora nazw domen, który jest odpowiednim rejestrem. Klient uiści opłaty rejestrowe za funkcjonowanie nazwy domeny za pośrednictwem Usługodawcy. Usługodawca jest technicznym administratorem nazwy domeny, a nie jej właścicielem lub płatnikiem.
 2. Klient rozumie i akceptuje, że w przypadku niektórych zakończeń domeny (TLD) Usługodawca może żądać danych osobowych Klienta (np. numeru ewidencyjnego lub numeru dowodu osobistego), bez których nie można dokonać rejestracji w rejestrze. Klient został również poinformowany, że w przypadku niektórych domen należy podjąć niezbędne kroki w celu prawidłowej rejestracji, takie jak uzyskanie poświadczonej notarialnie zgody na zasady rejestracji lub wysłanie Usługodawcy kserokopii dokumentów tożsamości itp.
 3. Klient ma świadomość, że możliwość zarejestrowania zamówionych domen zależy od terminowego dokonania uzgodnionej płatności i dostarczenia Usługodawcy innych dokumentów, a następnie od ich dostarczenia przez Usługodawcę do rejestru domen; Klient akceptuje, że Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta w przypadku, gdy wybrana domena została uprzednio zarejestrowana przez innego wnioskodawcę na skutek szybszego spełnienia wszystkich wymogów niezbędnych do dokonania rejestracji (w szczególności wysłania niezbędnych upoważnień lub terminowego otrzymania odpowiedniej płatności na rachunek bankowy Usługodawcy). Wnioski o rejestrację nazw domen są obsługiwane w kolejności chronologicznej, w której zostały spełnione wszystkie wymagania prawidłowej rejestracji nazwy domeny (w szczególności, gdy Klient dostarcza dokumenty i potwierdza zgodę, a Usługodawca otrzymuje płatność).
 4. Wszystkie inne postanowienia dotyczące rejestracji i zarządzania nazwami domen są zawarte w dokumencie Umowne warunki rejestracji i administrowania nazwami domen FORPSI, który stanowi integralną część każdego zamówienia nazwy domeny i reguluje stosunki umowne wraz z niniejszymi Ogólnymi warunkami umowy.
 5. Klient rozumie i akceptuje, że Usługodawca nie jest bezpośrednim rejestrem domeny, a zasady rejestru domeny mają również zastosowanie do domeny. Jeśli wymaga się rejestracji w zagranicznych rejestrach, Klient akceptuje, że zasady te nie zostaną wskazane w języku polskim.


XV. B) Webhosting

 1. Klient rozumie i akceptuje, że zamówiony rodzaj webhostingu i/lub usług dodatkowych zamówionych wraz z webhostingiem zostanie uruchomiony po otrzymaniu opłaty startowej na rachunek bankowy Usługodawcy zgodnie z ustępem XIII niniejszych Ogólnych warunków umowy. Klient rozumie i akceptuje, że usługi konfiguracji nie zostaną przedłużone na skutek uiszczenia płatności za kolejne okresy, a Usługodawca wtrzyma ich świadczenie i anuluje umowę bez uprawnienia po stronie Klienta do jakiejkolwiek rekompensaty zgodnie z ustępem XIII niniejszych Ogólnych warunków umowy.
 2. Przestrzeń webhostingu, która jest zadeklarowana jako nieograniczona, jest przeznaczona wyłącznie do przechowywania danych w plikach będących częścią strony internetowej lub aplikacji. Kopie zapasowe, archiwum oraz podobne dane nie stanowią części przestrzeni webhostingu. Jeżeli Usługodawca ma jakiekolwiek wątpliwości, czy dane w przestrzeni webhostingu spełniają te wymagania, zastrzega sobie prawo do żądania, aby Klient sprawdził i podjął środki zaradcze w zaistniałej sytuacji. Jeśli Klient odmówi podjęcia niezbędnych kroków, Usługodawca potraktuje to jako naruszenie Ogólnych warunków umowy świadczenia usług FORPSI.


XV. C) Pakiety i Superpakiety

 1. Usługa Pakietu/Superpakietu to kompleksowa usługa, która obejmuje zarówno rejestrację wybranej nazwy domeny, jak i świadczenie usług webhostingu zgodnie ze specyfikacją wariantu Pakietu/Superpakietu wybranego przez Klienta i wskazanego na stronie internetowej FORPSI. Usługa jest dostępna jako niepodzielny zestaw usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie usługi w przypadku interwencji Klienta, która narusza kompleksowość usługi, na przykład zmiany DNS, zmiany rekordu DNS lub transferu domeny.
 2. Klient rozumie i akceptuje, że zamówiony rodzaj Pakietu/Superpakietu i/lub usług dodatkowych zamówionych wraz z Pakietem/Superpakietem zostanie uruchomiony po otrzymaniu opłaty startowej na rachunek bankowy Usługodawcy zgodnie z ustępem XIII niniejszych Ogólnych warunków umowy. Klient rozumie i akceptuje, że usługi konfiguracji nie zostaną przedłużone na skutek uiszczenia płatności za kolejne okresy, a Usługodawca wstrzyma ich świadczenie i anuluje umowę bez uprawnienia po stronie Klienta do jakiejkolwiek rekompensaty zgodnie z ustępem XIII niniejszych Ogólnych warunków umowy.
 3. Świadczenie usługi Pakietu/Superpakietu jest również uregulowane przez Warunki umowy rejestracji i administrowania nazwami domen FORPSI, które zawierają postanowienia związane z rejestracją i administrowaniem nazwami domen. Warunki umowne rejestracji i administrowania nazwami domen FORPSI stosuje się do każdego zamówienia usługi Pakietu/Superpakietu i stanowią jego integralną część.


XV. D) Usługi hostingu serwerów

 1. Usługodawca zapewni działanie wybranych usług hostingu serwera (serwer wirtualny, serwer dedykowany lub housing) na rzecz Klienta zgodnie ze specyfikacjami poszczególnych usług i parametrami hostingu serwera wskazanymi na stronie internetowej FORPSI oraz zgodnie ze szczególnymi uzgodnionymi wymaganiami, które Klient podał w zamówieniu i które Klient uzgodnił z Usługodawcą. Warunki świadczenia usług hostingu serwera są uregulowane w szczególności w opisie usługi na stronie internetowej dla danego wariantu usługi.
 2. Klient ma świadomość, że ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie informacje i treści przechowywane na serwerze dedykowanym, że jest administratorem tej usługi i dostawcą innych usług na wskazanym serwerze i że zgodnie z ustawą nr 480/2004 jest również dostawcą usług przechowywania dostarczonych informacji.
 3. Klient rozumie i akceptuje, że jeśli nie uiści opłaty za zamówione usługi w sposób prawidłowy i terminowy, ryzykuje karę w postaci zawieszenia usługi przez Usługodawcę, przy czym Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w wyniku swojego działania i rozłączenia usługi.
 4. Klient rozumie i akceptuje, że Usługodawca nie jest w żaden sposób odpowiedzialny i nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub inne problemy spowodowane przez działanie serwera systemu operacyjnego i innych aplikacji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta z powodu nieprofesjonalnych interwencji lub manipulowania aplikacjami lub całym serwerem Klienta. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za wystąpienie wad lub awarii lub brak funkcjonowania serwisu lub jego części, jeśli wada lub awaria wystąpiła z powodu nieprofesjonalnych interwencji lub nielegalnych ingerencji Klienta lub osób trzecich.
 5. Jeśli chodzi o usługi korzystające z systemu agregacji, Usługodawca nie gwarantuje dostępności pełnej prędkości transferu po zastosowaniu agregacji. Stosowanie agregacji nie stanowi przyczyny odstąpienia od niniejszej Umowy.
  1. Serwer wirtualny

   1. Usługa serwera wirtualnego umożliwia Klientowi wynajęcie części serwera będącego własnością Usługodawcy i uruchamianie aplikacji na serwerze dostarczonym przez Usługodawcę na podstawie prawidłowo złożonego zamówienia dotyczącego wybranego rodzaju serwera wirtualnego i innych aplikacji wybranych przez Klienta, które Klient chce uruchomić w Internecie i które umieszcza w przestrzeni swojego wirtualnego serwera. Uruchomione aplikacje nie mogą być sprzeczne z umową lub z obowiązującymi przepisami. Warunki świadczenia usługi wirtualnego serwera są uregulowane w szczególności w opisie usługi na stronie internetowej FORPSI dla określonego wariantu usługi.
   2. Klient może posiadać i mieć dostęp do swoich aplikacji za pośrednictwem interfejsu panelu sterowania online. W razie problemów Klient ma prawo zwrócić się do Usługodawcy, aby ten zresetował serwer.
   3. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowe zarządzanie i funkcjonowanie wybranej aplikacji uruchomionej w środowisku wirtualnego serwera.
   4. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie danych przechowywanych na wirtualnym serwerze bez względu na sposób, w jaki doszło do utraty lub uszkodzenia danych.
   5. W celu weryfikacji rozwiązań oprogramowania lub możliwej kontroli licencji na oprogramowanie Klient zobowiązuje się zagwarantować Usługodawcy niezbędną współpracę przez umożliwienie lub, na żądanie Usługodawcy, instalację i uruchomienie na wirtualnym serwerze wymaganych narzędzi i skryptów, które umożliwią weryfikację i kontrolę wykorzystywanego oprogramowania na serwerze.
  2. Serwer dedykowany

   1. Usługa serwera dedykowanego umożliwia Klientowi najem całego serwera (sprzętu komputerowego) będącego własnością Usługodawcy i uruchamianie aplikacji na serwerze dostarczonym przez Usługodawcę lub, na wyraźne i prawidłowo złożone zamówienie, uruchamianie innych aplikacji niezbędnych do prowadzenia działalności przez Klienta w Internecie, a które Klient powinien samodzielnie ściągnąć na dedykowany serwer.
   2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowe zarządzanie i działanie aplikacji, które zostały wybrane i uruchomione w środowisku serwera dedykowanego, za monitorowanie sprzętu serwera dedykowanego oraz za tworzenie kopii zapasowych danych.
   3. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za zarządzanie serwerem dedykowanym, monitorowanie sprzętu serwera dedykowanego, w szczególności macierzy dyskowej RAID, tworzenie kopii zapasowych danych Klienta.
   4. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie danych przechowywanych na serwerze dedykowanym bez względu na sposób, w jaki doszło do utraty lub uszkodzenia danych.
   5. Wady wykryte na sprzęcie serwera dedykowanego powinny być zawsze usunięte przez Usługodawcę bez zbędnej zwłoki na żądanie Klienta.
   6. W celu weryfikacji rozwiązań oprogramowania lub możliwego audytu licencji na oprogramowanie Klient zobowiązuje się zagwarantować Usługodawcy niezbędną współpracę przez umożliwienie lub, na żądanie Usługodawcy, instalację i uruchomienie na serwerze dedykowanym wymaganych narzędzi i skryptów, które umożliwią weryfikację i kontrolę wykorzystywanego oprogramowania na serwerze.
  3. Housing

   1. Housing umożliwia umieszczenie wieży środkowej lub serwera typu rack Klienta na wyznaczonym przez Usługodawcę miejscu lub na wcześniej określonej lokalizacji i ich podłączenie do sieci Usługodawcy za pomocą metody określonej w zamówieniu. Klient wykorzystuje na serwerze własne aplikacje i oprogramowanie, które chce uruchomić w Internecie. Uruchomione aplikacje nie mogą być sprzeczne z umową lub z obowiązującymi przepisami.
   2. Zasady eksploatacji serwerowni FORPSI stanowią integralną część zamówienia i powinny być przestrzegane przez Klienta i upoważnione przez niego osoby. Do serwerów umieszczonych w serwerowni Usługodawcy w Pradze stosuje się Zasady eksploatacji serwerowni FORPSI w Pradze, a do serwerów umieszczonych w serwerowni w Centrum danych FORPSI stosuje się Zasady eksploatacji serwerowni FORPSI w Ktiš.
   3. Jeśli Klient wykryje wadę na własnym serwerze, ma prawo do naprawy w bezpośrednio w zakładzie Usługodawcy lub do odinstalowania serwera z serwerowni, a następnie do jego przywrócenia do oryginalnej lokalizacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo, aby być o tym zawiadomiony. Klient ma świadomość, że interoperacyjność swojego serwera nie daje mu prawa do odszkodowania z powodu przerw w świadczeniu usług. Klient ma również świadomość, że usunięcie swojego serwera z serwerowni nie oznacza rozwiązania Umowy. Klient ma świadomość, że jeśli żąda od pracowników Usługodawcy lub pracowników poddostawcy Usługodawcy wykonania napraw na serwerze Klienta, zostanie on obciążony opłatą zgodnie z obowiązującym cennikiem. Dotyczy to co do zasady zwykłej konserwacji lub czynności itp.
   4. Klient ma świadomość, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt lub oprogramowanie Klienta, nawet w przypadku, gdy Klient żąda od Usługodawcy lub jego partnerów umownych świadczenia usługi lub wykonania czynności związanej ze sprzętem lub oprogramowaniem Klienta (np. restart serwera, konfiguracja komputera itp.).
   5. Klient nie może przeprowadzać zmian lub modyfikacji urządzeń sieci telekomunikacyjnej, w tym punktów końcowych sieci i sprzętu obsługiwanego i będącego własnością Usługodawcy, ingerować w taki sprzęt lub urządzenia lub modyfikować je i przenosić z miejsca na miejsce. Nieprzestrzeganie powyższych postanowień uważa się za poważne naruszenie niniejszej Umowy i może stanowić podstawę do natychmiastowego odstąpienia od niniejszej Umowy przez Usługodawcę. Usługodawca ma również prawo do żądania odszkodowania za wszystkie poniesione szkody.
   6. Klient został również poinformowany, że jeśli nie spełni swoich zobowiązań pieniężnych (w szczególności zapłaty uzgodnionej opłaty za zamówione usługi lub odszkodowania za ewentualne szkody), Usługodawca będzie uprawniony do wstrzymania świadczenia usługi i będzie mu przysługiwało zastawu na serwerze Klienta do chwili prawidłowego uiszczenia wszystkich należności za usługi.
   7. Urządzenia podłączone lub umieszczone w serwerowni bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy zostaną natychmiast odłączone. Każdy element urządzenia ma wstępnie wyznaczone miejsce instalacji oznakowane w serwerowni; zabrania się umieszczać urządzeń w innym miejscu niż to, które zostało im przypisane. Zabrania się również ingerować w inne serwery (lub urządzenia) umieszczone w serwerowni, tym ingerencji w kable (z wyjątkiem prac niezbędnych do połączenia z serwerem lub innymi urządzeniami Klienta we wstępnie uzgodnionym miejscu).
   8. W przypadku rozwiązania umowy lub zakończenia świadczenia usług hostingu Klient jest obowiązany odebrać swój serwer nie później niż w terminie 7 dni po zakończeniu stosunku umownego. Jeśli serwer nie zostanie odebrany w określonym terminie, Klient zostanie obciążony opłatą za przechowanie na podstawie cennika Usługodawcy za każdy tydzień pozostawania serwera w jego pomieszczeniach. Jeśli Klient nie odbierze serwera w ciągu jednego roku po zakończeniu stosunku umownego, Klient wyraża zgodę na sprzedaż serwera przez Usługodawcę na koszt Klienta. Z przychodów ze sprzedaży, które Usługodawca jest obowiązany przekazać Klientowi bez zbędnej zwłoki, Usługodawca może potrącić, oprócz opłaty za przechowanie, również koszy poniesione w związku ze sprzedażą. Jeśli serwer nie może zostać sprzedany mimo kilku prób, Klient wyraża zgodę na likwidację serwera na koszt Klienta.


XVI. Wspólne przepisy

 1. Klient zobowiązuje się poinformować Usługodawcę na piśmie, bez zbędnej zwłoki o ryzyku szkód i ich prawdopodobnym rozmiarze. W przypadku naruszenia tego obowiązku Klient przestaje być uprawniony do odszkodowania.
 2. We wszystkich przypadkach, w których Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta za szkody i odpowiedzialność ta nie została wyłączona przez postanowienia umowne lub przepisy prawa, a szkoda rzeczywiście wystąpiła, Usługodawca jest zobowiązany wypłaty odszkodowania tylko za udowodnione szkody, a jego maksymalną kwotę uzgadnia się na 5000,00 PLN, bez względu na to, czy rzeczywiste szkody są wyższe.
 3. W przypadku gdy Usługodawca jest uprawniony do kary umownej, ma obowiązek żądać, oprócz kary umownej, również odszkodowania w zakresie, w jakim szkoda przekracza karę umowną.
 4. Niniejsze Ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich stosunków umownych między Klientem a Usługodawcą, chyba że postanowienia szczególne lub szczególne, odrębne umowy stanowią inaczej dla konkretnego stosunku umownego.


XVII. Informacje i niektóre postanowienia szczególne dla Klientów konsumentów

 1. Informacje Obowiązkowe

  1. Dostawca przekazuje Klientowi, który jest konsumentem, następujące informacje, zgodnie z postanowieniami Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2017 r. Poz. 683):
   1. Strona internetowa Usługodawcy www.forpsi.pl zawiera informacje o tożsamości Usługodawcy, w tym wszystkie dane kontaktowe (numer telefonu, siedziba itp.).
   2. Strona internetowa Usługodawcy www.forpsi.pl zawiera ofertę sprzedaży usług własnych, jak również ofertę usług, w których Usługodawca jest pośrednikiem.
   3. Koszty środków komunikacji na odległość nie są wyższe od stawki podstawowej (w przypadku połączenia internetowego i telefonicznego zgodnie z warunkami dostawcy), koszty te pokrywane są przez Klienta. Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.
   4. Usługodawca żąda zapłaty ceny usługi przed rozpoczęciem jej świadczenia na rzecz Klienta.
   5. Ceny usług Usługodawcy znajdują się na jego stronie internetowej, z VATem i bez VATu, wraz z wszystkimi opłatami przewidzianymi prawem. Klient jest obowiązany uiścić cenę towaru, w tym VAT i wszystkie opłaty przewidziane prawem.
   6. Ceny usług, w tym podatki i okres obowiązywania cen, wynikają z aktualnej oferty Usługodawcy, z aktualnie obowiązującego cennika oraz z niniejszych Ogólnych warunków.
   7. Sposób płatności wynika z niniejszych Ogólnych warunków.
   8. W przypadku gdy klientem jest konsument ma on prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą w terminie czternastu dni, który rozpoczyna swój bieg od dnia zawarcia umowy, przy czym odstąpienie od umowy powinno zostać doręczone na adres siedziby Usługodawcy lub wysyłane na formularzu odstąpienia od umowy, który jest dostępny na stronie internetowej Usługodawcy www.forpsi.pl.
   9. Umowa lub odpowiedni dokument podatkowy zostaną zapisane w elektronicznym archiwum Usługodawcy, przy czym zarejestrowani użytkownicy Usługodawcy będą mieli dostęp do tych danych na swoim profilu.
   10. Konsument nie może odstąpić od umowy:
    1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
    2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
    3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
    5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opako-wania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
    8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub do-starcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
    9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
    11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
    12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo-chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
    13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

    W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi koszty związane ze zwrotem towarów oraz koszt zwrotu towaru, jeśli umowa została zawarta za pomocą środków porozumiewania się na odległość, a towary ze względu na swoją naturę nie mogą być zwrócone za pośrednictwem zwyczajnych usług pocztowych;

    1. Umowa lub odpowiedni dokument podatkowy będą przechowywane w elektronicznym archiwum Usługodawcy, przy czym zarejestrowani użytkownicy Usługodawcy będą mieli dostęp do tych danych na swoim profilu;
    2. Konsument może złożyć skargę do organu nadzoru lub nadzoru państwa.
    3. Prawa klientów konsumenta wynikające z nienależytego wykonania umowy są następujące;
  2. Usługodawca niniejszym informuje, że na podstawie niniejszej umowy we wszystkich przypadkach, gdy treści cyfrowe nie zostały dostarczone na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, klient nie ma prawa do odstąpienia od niniejszej umowy, jeśli zgodzi się na dostawę przed upływem terminu do odstąpienia.
  3. Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klienta za wady, polegające w szczególności na niedostarczeniu usługi o zamówionej treści lub zakresie.

   Klient może skorzystać z praw wynikających z nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę bez zbędnej zwłoki i przysługują mu roszczenia:

   1. jeśli wadę można usunąć, może żądać jej usunięcia albo rozsądnego obniżenia ceny. Jeśli wady nie można usunąć, na skutek czego przedmiotu nie można prawidłowo używać, nabywca może odstąpić od umowy lub żądać rozsądnego obniżenia ceny.
   2. Jeśli nienależyte wykonanie umowy stanowi istotne naruszenie umowy, Klient ma prawo:
    1. do usunięcia wady przez dostarczanie nowej rzeczy bez wad lub brakującej rzeczy,
    2. do usunięcia wady przez naprawienie rzeczy,
    3. do rozsądnego obniżenia ceny lub
    4. do odstąpienia od umowy.

    Po doręczeniu zgłoszenia wady lub niezwłocznie po doręczeniu zgłoszenia wady Klient powinien powiadomić Usługodawcę, jakie roszczenie wybrał. Klient nie ma prawa zmienić wybranej opcji bez zgody Usługodawcy; nie ma to zastosowania, jeśli żąda naprawy wady, która okaże się nienaprawialna. Jeśli Usługodawca nie usunie wady w rozsądnym terminie lub powiadomi Klienta, że wada nie zostanie usunięta, Klient może żądać, zamiast usunięcia wady, rozsądnego obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

    Jeśli Klient nie wybierze żadnego z powyższych roszczeń w terminie, przysługuje mu prawo określone w literze (c).

   3. Jeśli nienależyte wykonanie umowy stanowi nieistotne naruszenie umowy, Klient ma prawo do żądania usunięcia wady lub rozsądnego obniżenia ceny.

   Dopóki Klient nie wykona prawa do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Usługodawca może dostarczyć to, czego brakuje lub usunąć wadę prawną. Usługodawca może usunąć inne wady według swojego uznania naprawiając rzecz lub dostarczając nową; wybór nie może spowodować nieuzasadnionych kosztów po stronie Klienta.

   Jeśli Usługodawca nie usunie wady w terminie lub jeśli odmawia usunięcia wady, Klient może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Klient nie może zmienić wybranego roszczenia bez zgody Usługodawcy.

   Do czasu usunięcia wady Klient nie ma obowiązku zapłaty części ceny odpowiadającej szacunkowemu obniżeniu ceny, do którego jest uprawniony.

   Klientowi nie przysługują roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy, jeśli sam spowodował wadę.

   Na żądanie Klienta Usługodawca potwierdza na piśmie zakres i czas trwania obowiązków wynikających z nienależytego wykonania umowy. Takie potwierdzenie zawiera nazwę Usługodawcy, siedzibę i informacje identyfikacyjne oraz wszelkie dodatkowe informacje niezbędne do potwierdzenia swojej tożsamości, jeśli to konieczne.

   Roszczenia wynikające z wad należy zgłosić Usługodawcy w formie pisemnej na adres: AlphaNet Sp. z o. o. z siedzibą w 41-200 Sosnowiec, Al. Mireckiego 22, NIP: PL6443186165 lub na adres e-mail Usługodawcy: biuro@forpsi.pl, w szczególności opisując wadę lub w jaki sposób się przejawia. Jeśli Klient skorzysta z roszczeń wynikających z nienależytego wykonania umowy, Sprzedawca powinien potwierdzić na piśmie datę zgłoszenia roszczenia, naprawę i czas jej trwania.

  4. Składanie reklamacji
   1. Jak złożyć reklamację
    1. przy zgłoszeniu roszczenia Usługodawca powinien zostać poinformowany na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o wykryciu nienależytego wykonania umowy; reklamacje są przekazywane i szczegółowo opisane. Pisemna reklamacja powinna zawierać co najmniej:
     1. imię i nazwisko Klienta, nazwę spółki i numer rejestracyjny.
     2. dane identyfikacyjne
     3. opis wady lub reklamacji
     4. proponowany sposób załatwienia reklamacji, w tym wskazanie roszczeń wynikających z odpowiedzialności za wady
    2. w przypadku, gdy dokumenty wysyłane przez Klienta na adres Usługodawcy nie będą zawierać powyższych informacji niezbędne do właściwego załatwienia reklamacji, nie zostaną one zakwalifikowane jako reklamacja.
    3. pisemna reklamacja powinna zostać wysłana na adres AlphaNet Sp. z o. o. z siedzibą w 41-200 Sosnowiec, Al. Mireckiego 22.
   2. Sposób i termin załatwiania reklamacji
    1. Usługodawca jest obowiązany rozpatrzyć reklamację (tj. usunięcie wady) Klienta będącego konsumentem bez zbędnej zwłoki, w terminie odpowiednim za względu na złożoność i charakter wad, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia reklamacji, chyba że Usługodawca i Klient zgodzili się na dłuższy okres
    2. po analizie przedłożonych dokumentów Usługodawca może rozpatrzyć reklamację w następujący sposób:
     1. reklamacja uznaje się za uzasadnioną i dokonuje się naprawy
     2. reklamacja nie zostanie uznana za uzasadnioną

     Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

    3. nieuzasadniona reklamacja

    W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Usługodawca może obciążyć Klienta kwotą odpowiadającą kosztom poniesionym w związku z rozpatrzeniem reklamacji (stosuje się tylko do Klientów niebędących konsumentami).

 2. Informacje o prawie do odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 683)

  1. Prawo do odstąpienia od umowy
   1. W terminie 14 dni Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
   2. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu zawarcia umowy.
   3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient jest obowiązany zawiadomić AlphaNet Sp. z o. o. , numer identyfikacji podatkowej NIP: PL6443186165 z siedzibą w 41-200 Sosnowiec przy Al. Mireckiego 22, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000213297, www.forpsi.pl, adres e-mail: biuro@forpsi.pl e-mail, w formie jednostronnej czynności prawnej (np. za pomocą pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Można użyć załączonego formularza, ale nie jest to obowiązkowe.

    Na naszej stronie internetowej www.forpsi.pl można również wypełnić i przesłać elektroniczny formularz odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie. Jeśli Klient wybierze tę opcję, prześlemy potwierdzenie otrzymania takiego zawiadomienia o odstąpieniu.
   4. "W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem odpowiedniego terminu."
  2. Skutki odstąpienia od umowy
   1. "W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Klienta, łącznie z kosztami dostawy, bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych w związku z wybranym sposobem wysyłki, innym niż najtańszy standardowy sposób wysyłki, który oferujemy). Do zwrotu płatności wykorzystuje się tę samą metodę płatności wykorzystaną przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. Klient w żadnym przypadku nie poniesie innych kosztów."
   2. Ze względu na okoliczność, że świadczymy usługi, brak jest kosztów związanych ze zwrotem towaru, Klient poniesie koszty operacji odstąpienia (tj. w szczególności znaczki itp.).
   3. Jeśli konsument odstępuje od umowy zawartej z Usługodawcą (której przedmiotem jest świadczenie usług), a Usługodawca rozpoczął jej wykonanie na podstawie wyraźnego żądania Konsumenta jeszcze przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient jest obowiązany zapłacić Usługodawcy część uzgodnionej ceny za usługi świadczone do chwili odstąpienia. Jeżeli uzgodniona cena jest nieracjonalnie wysoka, konsument zapłaci Usługodawcy część ceny odpowiadającą wartości rynkowej wykonanej usługi.
 3. Oświadczenie Klienta konsumenta

  Klient wyraźnie żąda od Usługodawcy, aby rozpoczął świadczenie usług zgodnie z zawartą Umową przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, zgadza się i potwierdza, że jeśli zgodnie z umową treści cyfrowe zostaną dostarczane na niematerialnym nośniku przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, nie będzie mu przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy.
   
 4. W przypadku naruszenia Ogólnych warunków umowy i przepisów dotyczących ochrony konsumentów do Klienta - konsumenta stosuje się postanowienia niniejszych Ogólnych warunków umowy oraz przepisy prawa, które są korzystniejsze dla konsumenta i działają na jego korzyść.


XVIII. Podsumowanie

 1. Obie strony zobowiązują się, że w jego trakcie i po zakończeniu stosunku umownego zachowają poufność wszelkich informacji dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę. Postanowienie to w żaden sposób nie ogranicza prawa do żądania odszkodowania za szkody spowodowane naruszeniem poufności. Cała komunikacja między Usługodawcą a Klientem jest traktowana jako ściśle poufna. Każda ze stron zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, nie przekaże informacji dotyczących relacji gospodarczych, w tym komunikacji, osobom trzecim. Dopuszczalnym wyjątkiem jest publikacja przez Usługodawcę informacji marketingowych o swoich klientów, które mogą być wykorzystane na stronie internetowej FORPSI i/lub w wydrukowanych materiałach marketingowych i reklamowych. Obowiązek zachowania poufności nie ma zastosowania w stosuje się w przypadku, gdy ujawnienie informacji jest wymagane przez organy ścigania. Innym wyjątkiem jest wystawianie pozytywnych referencji i rekomendacji dotyczących dobrej jakości usług.
 2. Do wszystkich uzgodnień między Usługodawcą a Klientem stosuje się obowiązujące prawo polskie, niniejsze Ogólne warunki umowy, Inne warunki umowy Usługodawcy i inne obowiązujące przepisy, w tym przede wszystkim art. 384 Kodeksu Cywilnego, Ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800) wraz z późniejszymi zmianami, Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204) wraz z późniejszymi zmianami, Ustawą o Ochronie danych Osobowych z dnia 29.07.1997 Dz.U 133 poz 883 wraz z późniejszymi zmianami, Ustawę o prawach konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 683).
 3. Usługodawca może w dowolnym czasie zmienić jakąkolwiek część Umowy lub Ogólnych warunków umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego, ze skutkiem na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu publikacji zmian na www.forpsi.com, chyba że w niniejszych Ogólnych warunkach umowy określono inny termin. Dalsze korzystanie z usług nawet po zmianie Umowy, Ogólnych warunków umowy, Innych warunków umowy lub innych powiązanych dokumentów jest równoznaczne z udzieleniem przez Klienta zgody na nowe brzmienie tych dokumentów oraz na ich stosowanie do zamówionych usług.

  Klient ma prawo do odrzucenia zmian Umowy lub warunków umowy; ma on prawo do rozwiązania niniejszej Umowy bez podania przyczyny i bez żadnej kary w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia zmian na www.forpsi.com.

Niniejsze Ogólne warunki umowy wchodzą w życie z dniem 3 marca 2017 r. i zastępują wszystkie dotychczasowe umowy, warunki, postanowienia i uzgodnienia. Niniejsza Umowa i Ogólne warunki umowy mają zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez Usługodawcę.