Umowa i Regulamin

Regulamin świadczenia usług hostingowych
Grupy FORPSI
 

§ 1 Przedmiot Regulaminu

1.1. Regulamin określa zasady świadczenia usług hostingowych, stanowiących usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 uDE przez podmioty należący do Grupy FORPSI na rzecz Usługobiorców

1.2. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez:
 1. (i) AlphaNet Spółka z o. o., ul. Małobądzka 4a, 41-214 Sosnowiec, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000213297, NIP: 6443186165;
 2.  
1.3 O ile Umowa nie stanowi inaczej, Usługi świadczone są przez podmiot, o którym mowa w ust. 1.2(i) wyżej. Z uwzględnieniem ust. 1.6 niżej Grupa FORPSI zastrzega sobie prawo do świadczenia usług za pośrednictwem podmiotu innego niż wskazany w ust. 1.2(i) wyżej, uwzględniając specyfikę zamówienia i inne szczególne okoliczności określone parametrami zamówienia lub Usługi

1.4. Z zastrzeżeniem ust. 1.5 niżej Usługobiorca, zawierając Umowę na zasadach określonych w Regulaminie zostaje poinformowany za pośrednictwem drogi elektronicznej o podmiocie, z którym zawarł usługę. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może być również wygenerowana i przekazana Usługobiorcy automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Informacja, o której mowa w zdaniach poprzedzających powinna być przekazana Usługobiorcy w sposób czytelny, zrozumiały i niebudzący wątpliwości.

1.5. W sytuacji świadczenia Usług przez podmiot, o którym mowa w ust. 1.2(i) wyżej można odstąpić od przekazania Usługobiorcy informacji, o której mowa w ust. 1.3 wyżej. W braku odmiennej informacji domniemywa się, że Usługa świadczona jest przed podmiot, o którym mowa w ust. 1.2(i) wyżej.

1.6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1.2 wyżej zobowiązuje się do świadczenia Usług na tożsamych zasadach, warunkach i o równym standardzie, celem zapewnienia Usługobiorcy świadczenia usług drogą elektroniczną na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

1.7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia powszechnie obowiązującego prawa polskiego i europejskiego, w szczególności postanowienia uDE.
 

§ 2 Słownik pojęć

2.1. Ilekroć w Regulaminie zostaną użyte następujące definicje lub zwroty, należy nadawać im znaczenie wskazane poniżej:
 1. (i) Cennik usług – oznacza dokument zawierający informacje o obowiązujących Opłatach abonamentowych stosowanych przez usługodawcę;
  (ii) Grupa FORPSI – oznacza podmiot, o których mowa w ust. 1.2 Regulaminu, lub podmioty działające pod marką FORPSI;
  (iii) KC – oznacza Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.);
  (iv) Konsument – osoba fizyczna, która zawiera Umowę z usługodawcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 KC;
  (v) Okres abonamentowy – oznacza okres (miesiąc, kwartał, pół roku, rok lub dwa lata), w którym Usługodawca rozlicza wynagrodzenie za Usługi świadczone na rzecz Usługobiorcy;
  (vi) Opłata abonamentowa – oznacza pobieraną z góry i zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług opłatę miesięczną, kwartalną, półroczną, roczną lub dwuletnią z tytułu korzystania przez usługobiorcę z Usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Umowy;
  (vii) Prawo telekomunikacyjne – oznacza Ustawę Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 ze zm.);
  (viii) Pro forma – dokument wystawiany przez Usługodawcę przed wniesieniem przez usługobiorcę Opłaty abonamentowej i stanowiący podstawę jej wniesienia.
  (ix) Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi ewentualnymi załącznikami;
  (x) Specyfikacja Techniczna Usług – oznacza dokument określający specyfikację techniczną Usług wraz z parametrami oraz warunkami technicznymi świadczenia Usług objętych Umową;
  (xi) Strony – oznaczają zbiorczo Usługodawcę i Usługobiorcę. Odwołanie do Strony w liczbie pojedynczej oznacza którąkolwiek ze Stron;
  (xii) uDE – oznacza Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);
  (xiii) Umowa – oznacza umowę o świadczenie Usług, zawartą lub mającą być zawartą pomiędzy stronami, której integralnymi składnikami są: Regulamin, , Specyfikacja techniczna usług oraz Cennik usług;
  (xiv) uODO – oznacza Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.);
  (xv) uPK – oznacza Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.);
  (xvi) Usługi – oznaczają usługi, o których mowa w ust. 3.1 Regulaminu świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość́), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą̨ urządzeń́ do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
  (xvii) Usługi dodatkowe – oznaczają wszelkie nowo uruchomione usługi, których świadczenie przez Usługodawcę rozpoczęło się w trakcie obowiązywania Umowy w wyniku aneksowania Umowy;
  (xviii) Usługobiorca – oznacza osoba fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331 KC, która korzysta z Usługi, zawarła Umowę lub na rzecz której zawarto Umowę, posiadająca siedzibę lub adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  (xix) Usługodawca – oznacza jeden z podmiotów, o których mowa w ust. 1.2 Regulaminu, który zawarł Umowę z Usługobiorcą, świadczący Usługi na rzecz Usługobiorcy;
  (xx) Zamówienie – oznacza wyrażenie przez Usługobiorcę woli skorzystania z Usług, bez względu na formę, w której zostaje dokonane, określające zamówiony pakiet Usług, przedmiot żądanych Usług, czas oraz miejsce świadczenia Usług i adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.

 2.  
 

§ 3 Świadczenie usług

3.1. Regulamin dotyczy świadczenia następujących usług drogą elektroniczną przez właściwego Usługodawcę:
 1. (i) rejestracja i administrowanie nazwami domen;
  (ii) webhosting, rozumiany jako dzielony hosting stron internetowych, adresów e-mail i innych usług dla domeny usługobiorcy;
  (iii) hosting serwerów;
  (iv) serwer dedykowany, rozumiany jako najem sprzętu komputerowego i zabezpieczenie jego działania – połączenie z Internetem, zasilanie i chłodzenie;
  (v) serwer wirtualny, rozumiany jako najem wspólnej przestrzeni danych, w której pracuje system operacyjny serwera;
  (vi) Usługi mogą być świadczone na rzecz Usługobiorcy zarówno pojedynczo, jak i łącznie, w ramach pakietu usług. Zakres kooperacji Stron określa Umowa, zgodnie z Zamówieniem Usługobiorcy.

 2.  
3.2. Usługi mogą być świadczone na rzecz Usługobiorcy zarówno pojedynczo, jak i łącznie, w ramach pakietu usług. Zakres kooperacji Stron określa Umowa, zgodnie z Zamówieniem Usługobiorcy.

3.3. Uruchomienie usługi może zostać poprzedzone weryfikacją danych Usługobiorcy, które zostały wskazane w Zamówieniu, w tym żądaniem przedstawienia oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających autentyczność danych wskazanych w Zamówieniu.

 

§ 4 Zamówienie

4.1. Składając Zamówienie, Usługobiorca oświadcza, że zawarte w nim informacje są wedle jego najlepszej wiedzy zgodne ze stanem faktycznym i aktualne na moment złożenia Zamówienia. Jednocześnie, Usługobiorca zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji informacji przekazanych bądź w zamówieniu, bądź w inny sposób, jak i do ich uzupełniania oraz przekazywania nowych w przypadku zaistnienia nieznanych dotąd okoliczności.

4.2. Składając Zamówienie, Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie, Specyfikacji technicznej usług i Cenniku usług.

4.3. Składając Zamówienie, Usługobiorca będący Konsumentem oświadcza, że zapoznał się z prawami określonymi w uPK.

4.4. Zawierając Umowę, Usługobiorca będący Konsumentem może wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem czternastodniowego terminu do odstąpienia od Umowy.

4.5. Z zastrzeżeniem ust. 4.6 niżej Usługodawca zastrzega sobie prawo do uruchomienia usług dopiero po uiszczeniu przez Opłaty abonamentowej przez Usługobiorcę.

4.6. Postanowień ust. 4.6 nie stosuje się do Umów zawieranych z Konsumentem w przypadkach wskazanych w uPK.

4.7. Zamówienie może zostać złożone wedle wyboru Użytkownika w formie wskazanej przez Usługodawcę w materiałach informacyjnych lub w ofercie, w szczególności w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie internetowej Usługodawcy. Jeżeli zamówienie składa Konsument, Zamówienie powinno zawierać nadto oświadczenia, o których mowa w ust. 4.3 oraz 4.4 wyżej.

4.8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ujemne następstwa Usługobiorcy powstałe wskutek lub w związku ze świadczeniem Usług, jeżeli powstałe nieprawidłowości lub ujemne następstwa wyniknęły z zaniechania lub niedopełnienia przez Usługobiorcę obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie. W szczególności, ale nie wyłącznie Usługobiorca nie może dochodzić od Usługodawcy odszkodowania lub zadośćuczynienia za szkodę powstałą wskutek zaniechania czynności, do których sam był obowiązany.

4.9. Składając Zamówienie, Usługobiorca oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia Umowy. Zawarcie Umowy w imieniu osoby trzeciej wymaga przedłożenia pełnomocnictwa, udzielonego w formie pisemnej.

4.10. Usługobiorca oświadcza, że wszelkie przekazane mu przez Usługodawcę w wykonaniu Umowy unikalne dane dostępu oparte na innowacyjnych technologiach Usługodawcy, umożliwiające zalogowanie się do interfejsu administratora, jak i zarządzanie uruchomionymi Usługami, będą przez Usługobiorcę wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i z dochowaniem należytej staranności. W wypadku wystąpienia incydentów bezpieczeństwa mogących zagrozić poufności danych lub systemu teleinformatycznego Usługodawcy, Usługobiorca pozostaje uprawniony do samodzielnej modyfikacji otrzymanych danych dostępowych.

4.11. Składając Zamówienie, Usługobiorca oświadcza ponadto, że:
 1. (i) wyraża zgodę na zawarcie Umowy drogą elektroniczną oraz świadczenie Usług drogą elektroniczną;
  (ii) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami uODO, wyłącznie w celu wykonywania zawieranej Umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, również w zakresie dokonywania płatności za Usługi za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów, jak i przekazywania tych danych innym podmiotom, jeżeli jest to niezbędne do realizacji umowy i windykacji wynikających z niej należności;
  (iii) został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

 2.  
4.12. Niezależnie od oświadczeń, o których mowa w ust. 4.11 wyżej Usługobiorca może oświadczyć nadto, że wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy lub Grupy FORPSI informacji handlowych i informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez Usługodawcę lub Grupę FORPSI.

 

§ 5 Zawarcie Umowy

5.1. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie Umowy zawartej z Usługobiorcą.

5.2. Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w formie dokumentowej lub w innej formie należycie wyrażającej wolę Stron do zawarcia Umowy, nie wyłączając uruchomienia przez Usługodawcę Usługi zgodnie z Zamówieniem, z zastrzeżeniem ust. 5.8 oraz 5.9 niżej.

5.3. Umowę uznaje się za zawartą w chwili jej podpisania lub w chwili uruchomienia Usługi, w zależności, w zależności od tego, która z tych okoliczności wystąpi pierwsza.

5.4. W przypadku Umów zawieranych z Usługobiorcami będącymi Konsumentami, Umowa zostaje zawarta poprzez zastosowanie jednego z poniższych trybów:
 1. (i) przez przystąpienie przez Usługodawcę do świadczenia Usług po złożeniu Zamówienia oraz potwierdzeniu przez Usługodawcę jego otrzymania;
  (ii) przez zawarcie Umowy w formie dokumentowej.
5.5. O ile postanowienia Umowy nie stanowią inaczej, Umowa jest rozliczana w Okresach abonamentowych wskazanych w Cenniku usług.

5.6. Zawarcie Umowy jest potwierdzane wystawieniem przez Usługodawcę dokumentu Pro forma lub faktury, która obejmuje Opłatę abonamentową za Okres abonamentowy, w wysokości zgodnej z Cennikiem usług.

5.7. W przypadku Umów zawieranych z Konsumentem, po złożeniu Zamówienia, a przed rozpoczęciem świadczenia Usługi Usługodawca przekazuje Usługobiorcy potwierdzenie zawarcia Umowy w formie pisemnej bądź za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej;

5.8. Gdy dla dokonanego Zamówienia Usługodawcą pozostaje spółka, o której mowa w ust. 1.2(i) Regulaminu, uruchomienie usług może nastąpić:
 1. (i) nie wcześniej niż z chwilą złożenia zamówienia, o przyjęciu którego Usługobiorca jest niezwłocznie informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile Zamówienie zostało złożone prawidłowo; albo
  (ii) nie wcześniej niż z chwilą zatwierdzenia przez Usługodawcę prawidłowego i kompletnego Zamówienia złożonego przez Usługobiorcę – gdy Zamówienie złożone przez Usługobiorcę w wersji pierwotnej było niekompletne bądź wadliwe.
5.9. Jeżeli Usługodawcą pozostaje podmiot inny niż wskazany w ust. 5.8 wyżej, uruchomienie Usługi może nastąpić:
 1. (i) nie wcześniej niż z chwilą złożenia Zamówienia, o przyjęciu którego Usługobiorca jest niezwłocznie informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Usługobiorca niezwłocznie złoży oświadczenie o rezygnacji z zawarcia Umowy, o ile zamówienie zostało Złożone prawidłowo;
  (ii) nie wcześniej niż z chwilą zatwierdzenia przez Usługodawcę prawidłowego i kompletnego zamówienia złożonego przez Usługobiorcę – gdy Zamówienie złożone przez Usługobiorcę w wersji pierwotnej było niekompletne bądź wadliwe.
 

§ 6 Prawa i obowiązki Stron

6.1. Na mocy Umowy Usługodawca zobowiązuje się zapewniać Usługobiorcy stały dostęp do Usług przez niego zamówionych i opłaconych, a Usługobiorca zobowiązuje się do dokonywania Opłat abonamentowych w terminach przewidzianych.

6.2. Strony zobowiązują się do także do wykonywania wszystkich pozostałych zobowiązań, określonych Umową, Regulaminem, Specyfikacją techniczną usług oraz Cennikiem usług.

6.3. Zawierając Umowę, Usługobiorca zobowiązuje się do:
 1. (i) podania bieżących, autentycznych danych oraz do niezwłocznego aktualizowania tych danych;
  (ii) korzystania z Usług zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, Regulaminie, a także przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego;
  (iii) korzystania z Usług w sposób nienaruszający praw osób trzecich (w szczególności dóbr osobistych oraz praw autorskich);
  (iv) niepodejmowania prób uzyskania danych dostępowych innych Usługobiorców;
  (v) współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań osób trzecich, którym Usługobiorca udostępnia Usługi, w szczególności do ujawnienia na wezwanie właściwych organów władzy publicznej danych umożliwiających identyfikację osoby trzeciej;
  (vi) informowania Usługodawcy o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonywanie postanowień Umowy;
  (vii) niewykorzystywania Usług na użytek publikowania, udostępniania lub rozpowszechniania treści niezgodnych z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności nawołujących do nienawiści ze względu na przynależność państwową, płeć, rasę, narodowość, orientację seksualną, obrażające uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość; propagujących ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionujące prawdę historyczną; zawierających treści pornograficzne; nielegalne oprogramowanie; upowszechniających techniki łamania kodów dostępowych lub wiedzę służącą tworzeniu wirusów komputerowych; zawierających zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obelżywe; naruszających dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej osób trzecich; promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych, w tym crackingu lub phrecrackingu; spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania sprzętu i systemu teleinformatycznego, za pomocą którego świadczona jest Usługa;
  (viii) niewykorzystywania Usług dla rozsyłania Spamu;
  (ix) powiadamiania Usługodawcy o zamiarze zainstalowania komponentów, których działanie może powodować transfer przekraczający 100 GB na dobę na co najmniej 24 godziny przed zainstalowaniem;
  (x) bieżącego zapoznawania się ze zmianami wprowadzanymi przez Usługodawcę do Regulaminu.
6.4. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystywania Usług sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa.

6.5. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych przechowywanych przez Usługobiorcę na serwerze, Usługodawca ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczenie Usług. W związku z powyższym działaniem, Usługodawca nie ponosi względem Usługobiorcy odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

 

§ 7 Obowiązywanie i zmiana Umowy

7.1. Usługodawca zapewnia świadczenie Usług przez Okres abonamentowy określony w Umowie.

7.2. W wypadku upływu terminu Okresu Abonamentowego, na jaki została zawarta Umowa, Umowa przekształca się w Umowę na czas nieokreślony, chyba że Usługobiorca złoży, nie później niż na miesiąc przed upływem Okresu Abonamentowego na jaki Umowa została zawarta, pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. Płatności w ramach Umowy na czas nieokreślony powinny być dokonywane w rocznych okresach abonamentowych, chyba że Strony postanowią inaczej.

7.3. W czasie trwania ostatniego miesiąca opłaconego Okresu abonamentowego lub po rozpoczęciu nowego Okresu abonamentowego, Usługodawca wystawi Usługobiorcy fakturę Pro forma lub fakturę obejmującą Opłatę abonamentową za kolejny Okres abonamentowy. Do Opłaty abonamentowej postanowienia § 8 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

7.4. Zmiana lub uzupełnienie Cennika usług związana z automatycznym przedłużeniem Umowy w przypadku Usługobiorcy będącego Konsumentem wymaga wyrażenia zgody przez Konsumenta, wyrażonej na zasadach właściwych dla zawarcia Umowy. Niewyrażenie przez Konsumenta zgody przed zakończeniem opłaconego Okresu abonamentowego, oznacza, że Umowa nie ulega przedłużeniu, a Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz zaprzestania świadczenia Usług.

7.5. Niewypowiedzenie przez Usługobiorcę Umowy przed upływem poprzedniego Okresu abonamentowego, na jaki została zawarta Umowa oraz niewniesienie opłaty na poczet kolejnego Okresu abonamentowego w terminie wskazanym w fakturze Pro forma lub w fakturze, o których mowa w ust. 7.3 wyżej, upoważnia Usługodawcę do zawieszenia świadczenia Usług do czasu wniesienia przez Usługobiorcę należnej Opłaty abonamentowej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca wezwie Usługobiorcę do zapłaty należnej mu Opłaty abonamentowej w terminie siedmiu (7) dni od dnia otrzymania wezwania.

7.6. Jeżeli w Umowie nie postanowiono inaczej, Usługobiorca ma możliwość zmiany sposobu świadczenia lub zakresu zamówionej Usługi w terminie miesiąca przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia odpowiedniej treści, z tym zastrzeżeniem, że zmiana w ten sposób dokonana obejmować może wyłącznie dodanie lub usunięcie usług w wymiarze odpowiadającym bieżącej ofercie Usługodawcy.

7.7. Zmiana, o której mowa w ust. 7.6 wyżej, nie może doprowadzić do zaprzepaszczenia przedmiotu Umowy, a w konsekwencji jej rozwiązania lub wygaśnięcia.

7.8. W okresach obowiązywania Umowy innych niż wskazany w ust. 7.6 wyżej, zmiana treści lub zakresu świadczonych Usług może nastąpić jedynie na skutek zgodnego oświadczenia woli Stron, wyrażonego zawartym przez Strony na piśmie aneksem do Umowy.

 

§ 8 Płatność

8.1. Na wynagrodzenie Usługodawcy za wykonywane na rzecz Usługobiorcy Usługi składają się opłaty wynikające z Umowy. Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Umowy lub Cennika usług.

8.2. Podstawową opłatą wynikającą z Umowy jest Opłata abonamentowa, stanowiąca wynagrodzenie za możliwość korzystania przez Usługobiorcę z Usług. Nie obejmuje ona w szczególności kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do Internetu, opłat telekomunikacyjnych, kosztów nabycia sprzętu, oprogramowania, konfiguracji systemu komputerowego, kosztów zakupu domeny własnej lub projektowania stron www.

8.3. Wypełniając Zamówienie, Usługobiorca akceptuje Cennik usług znajdujący się na stronie internetowej Usługodawcy. Cennik usług, jako integralna część Umowy stanowi załącznik do Umowy.

8.4. O ile w Cenniku usług nie wskazano inaczej, ceny lub opłaty wskazane w Cenniku usług stanowią kwoty netto. Wynagrodzenie uiszczane przez Klienta zostaje dodatkowo podwyższone o stawkę podatku od towarów i usług w wysokości określonej przez właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa podatkowego.

8.5. Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty ceny również za Usługi, z których korzystał po przekroczeniu ustalonego dla Usług limitu transferu oraz w ramach których pożytkował zasoby serwera ponad parametry określone w Specyfikacji technicznej usług. Usługodawca jest wówczas uprawniony do wystawienia Usługobiorcy faktury Pro forma, obejmującej dodatkowy limit transferu w wielkości prognozowanej do końca Okresu abonamentowego lub w wymiarze rzeczywistego obciążenia serwera.

8.6. Dopuszcza się zmianę Cennika usług w toku Okresu abonamentowego, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Cennika usług po wniesieniu Opłaty abonamentowej przez Usługobiorcę pozostaje bez wpływu na wysokość Opłaty abonamentowej należnej Usługodawcy do czasu zakończenia trwania opłaconego Okresu abonamentowego.

8.7. Jeżeli przed złożeniem Zamówienia Usługobiorca powziął wątpliwości co do treści oferty Usługodawcy bądź w jego ocenie oferta wymaga doprecyzowania, Usługobiorca może sporządzić i przesłać w tym celu zapytanie do Działu Obsługi Klienta, funkcjonującego w strukturach Usługodawcy.

8.8. Opłata abonamentowa za dany Okres abonamentowy płatna jest z góry.

8.9. W toku Okresu abonamentowego Usługobiorca może zażądać zmiany Okresu abonamentowego przed jego upływem ze skutkiem na kolejny Okres abonamentowy.

8.10. Opłata abonamentowa płatna jest na podstawie dokumentu Pro forma wystawionego przez Usługodawcę i przesłanej na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wskazany w Zamówieniu.

8.11. Po opłaceniu Opłaty abonamentowej przez Użytkownika zgodnie z przesłanym dokumentem Pro Forma, Usługodawca zobowiązany jest do niezwłocznego wystawienia i doręczenia Usługobiorcy faktury.

8.12. Usługobiorca, zawierając Umowę, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

8.13. Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty Opłaty abonamentowej w terminie dziesięciu (10) dni od daty otrzymania faktury lub dokumentu Pro Forma na rachunek bankowy wskazany w tej fakturze, wskazując tytuł wpłaty w sposób niebudzący wątpliwości.

8.14. Jeżeli opóźnienie w uiszczeniu Opłaty abonamentowej przekroczy dziesięć (14) dni, Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia wykonywania Usług oraz naliczenia dodatkowej opłaty operacyjnej w wysokości dziesięciu procent (10%) Opłaty abonamentowej. Jeżeli opóźnienie w uiszczeniu Opłaty abonamentowej przekroczy trzydzieści (30) dni, Umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, co jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia Usług. Usługodawca jest wówczas upoważniony do usunięcia konfiguracji Usług Usługobiorcy, kont przez niego utworzonych oraz wszelkich danych zapisanych w ramach tych kont.

8.15. Świadczenie zamówionych Usług rozpoczyna się po otrzymaniu uzgodnionej i identyfikowalnej płatności za Usługi na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany na fakturze lub dokumencie Pro Forma.

8.16. Wszelkie poniesione przez Usługobiorcę koszty dokonania płatności, w tym zarówno wynikające z wybranego sposobu płatności, jak i powstałe wskutek jego zaniedbań i pomyłek, obciążają wyłącznie Usługobiorcę. Dotyczy to w szczególności kosztów towarzyszącym przelewom krajowym i międzynarodowym, dokonywanym drogą tradycyjną lub internetowo, płatnościom internetowym za pomocą kart kredytowych lub debetowych, przekazom pocztowym, jak i płatnościom omyłkowo dokonanym na rachunek bankowy inny niż wskazany w fakturze.

8.17 Usługobiorca ma prawo żądania skorygowania wystawionego dokumentu Pro forma, ilekroć jest ona błędna lub niezgodna ze stanem faktycznym.

8.18. Z zastrzeżeniem ust. 8.19 niżej, Opłata abonamentowa uiszczana przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem jest niepodzielna i nie podlega zwrotowi w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy przez Usługobiorcę z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy.

8.19. Uiszczona Opłata abonamentowa podlega jednak zwrotowi w następujących przypadkach:
 1. (i) wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy;
  (ii) wypowiedzenia Umowy przez Usługobiorcę będącego Konsumentem;
  (iii) złożenia przez Usługobiorcę będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie czternastu (14) dni od dnia zawarcia Umowy.
8.20. Z zastrzeżeniem ust. 8.21 niżej Opłata Abonamentowa podlega zwrotowi w części, proporcjonalnie do czasu świadczenia przez Usługodawcę Usług na rzecz Usługobiorcy w danym Okresie abonamentowym.

8.21. Jeżeli w Umowie zastrzeżono, że Usługobiorca będący Konsumentem nie wyraża zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Opłata abonamentowa podlega zwrotowi w całości.

 

§ 9 Zarządzanie usługami

9.1. Z zastrzeżeniem ust. 9.2 niżej, Usługodawca udostępnia Usługobiorcy narzędzia administracyjne służące do zdalnego zarządzania Usługami.

9.2. W zależności od pakietu Usług oraz specyfiki wybranych Usług, Usługodawca udostępnia Usługobiorcy możliwość korzystania z narzędzi administracyjnych służących do:
 1. (i) zarządzania domenami i konfiguracji Usług;
  (ii) zarządzania wszystkimi usługami pocztowymi w domenie internetowej;
  (iii) zarządzania pojedynczym kontem pocztowym.
9.3. Dostęp do narzędzi administracyjnych jest możliwy za pośrednictwem przeglądarki internetowej, po podaniu indywidualnych danych dostępowych Usługobiorcy.

9.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ujemne następstwa posłużenia się narzędziami administracyjnymi przez osoby trzecie, jeżeli nastąpi z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, w szczególności na skutek przekazania przez Usługobiorcę danych dostępowych osobie trzeciej, z zastrzeżeniem ust.9.5 niżej.

9.5. Jeżeli Usługobiorca jest Konsumentem, Strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych aktów prawnych, normujących stosunki między przedsiębiorcami i konsumentami, w szczególności postanowień uPK.
 

9.6 Webhosting

Klient jest świadomy i zgadza się, że zamówione usługi webhostingu oraz usługi powiązane zostaną skonfigurowane po otrzymaniu na konto Usługodawcy pełnej wpłaty zgodnie z punktem.Usługobiorca jest także świadomy oraz zgadza się z faktem zatrzymania i usunięcia usługi wraz z utratą prawa do żądania zwrotu z tytułu reklamacji, w przypadku jeśli usługi nie zostaną odnowione na następny okres w terminie.

Przez nieograniczoną powierzchnię hostingu rozumie się jedynie przestrzeń dyskową wykorzystywaną przez pliki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony lub aplikacji. Kopie zapasowe, archiwa, prywatne galerie, repozytoria oraz podobne pliki nie kwalifikują się jako pliki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony lub aplikacji i nie przysługuje na nie nieograniczona powierzchnia. Usługodawca rezerwuje sobie prawo kontaktu z Usługobiorcą celem wyjaśnienia sytuacji, w przypadku stwierdzenia przez niego, że pliki znajdujące się na hostingu nie spełniają warunku plików niezbędnych do funkcjonowania strony lub aplikacji. W przypadku odmowy współpracy przez Usługobiorcę, Usługodawca uzna to za naruszenie warunków Regulaminu.


§ 10 Wstrzymanie usług

10.1. Usługodawca ma prawo do bezterminowego zablokowania możliwości korzystania przez Usługobiorcę z części lub z całości Usług oraz prawo zablokowania możliwości korzystania z określonych baz danych, skryptów, usług poczty elektronicznej oraz http, bez wcześniejszego powiadomienia, w przypadku:
 1. (i)spowodowania przeciążenia serwera lub innych elementów infrastruktury;
  (ii) wystąpienia wysokiego prawdopodobieństwa znacznego pogorszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę innym usługobiorcom;
  (iii) wystąpienia wysokiego prawdopodobieństwa spowodowania awarii przez Usługobiorcę;
  (iv) publikowania lub udostępniania treści sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  (v) publikowania lub udostępniania treści naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe;
  (vi) wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi do rozpowszechniania wiadomości Spam.
10.2. W przypadku Usługobiorcy będącego Konsumentem, Usługodawca zawiadomi o zamiarze oraz przyczynie przystąpienia do działań określonych w ust. 10.1 wyżej i wyznaczy Usługobiorcy termin, nie krótszy niż jeden (1) dzień na zaniechanie naruszeń. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Usługodawca pozostaje uprawniony do zastosowania środków, o których mowa w ust. 10.1 wyżej.

10.3.W przypadkach, o których mowa w ust.10.1 wyżej, Usługobiorca ma prawo odwołać się od decyzji Usługodawcy w terminie czternastu (14) dni od dnia jej wydania. Usługodawca uwzględni odwołanie, jeżeli Usługobiorca udowodni, że okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt i-vi powyżej nie wystąpiły lub wystąpiły z przyczyn niezależnych od Usługobiorcy. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

10.4. Jeżeli działania, o których mowa w ust. 10.1 wyżej spowodują wyrządzenie szkody Usługodawcy, ma prawo do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

10.5. Usługodawca odblokuje możliwość korzystania przez Usługobiorcę z całości lub z części Usług, jeżeli stwierdzi zaprzestanie dokonywania przez Usługobiorcę naruszeń, o których mowa w 10.1 wyżej. Odblokowanie może nastąpić na wniosek Usługobiorcy.

 

§ 11 Przestój

11.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do planowanych przestojów w świadczeniu Usług, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

11.2. Przestój stanowi czas niezbędny do wykonania niezbędnych aktualizacji zabezpieczeń oprogramowania i prac konserwacyjnych, napraw lub wymiany sprzętu i innych urządzeń technicznych.

11.3.Usługodawca ma prawo do wdrożenia przestoju w każdej sytuacji, w której jest to konieczne lub pożądane dla zapewnienia stabilności i utrzymania Usług, jak również w celu aktualizacji systemu teleinformatycznego celem osiągnięcia celów, o których mowa w ust. 11.2 wyżej.

11.4. Usługodawca zobowiązuje się zawiadomić Usługobiorcę o przestoju, który jest przez niego planowany na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem przestoju.

11.5.Zawiadomienie, o którym mowa w 11.4 wyżej może nastąpić poprzez opublikowanie informacji na temat planowanego przestoju na stronie internetowej Usługodawcy lub Grupy FORPSI.

11.6. Usługodawca, w miarę możliwości, przeprowadzi prace postojowe w okresie najmniejszego ruchu, co oznacza głównie noc, weekendy lub święta.

11.7. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do obniżenia Opłaty abonamentowej za czas przestroju. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez postanowienia powszechnie obowiązującego prawa polskiego lub europejskiego Usługobiorca zrzeka się wszelkich roszczeń odszkodowawczych względem Usługodawcy za czas przestoju.

 

§ 12 Odpowiedzialność Stron

12.1. Usługodawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi będące następstwem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi.

12.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Usługobiorcę w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu Usług, zwłaszcza na skutek takich okoliczności jak:
 1. (i) przyczyny o charakterze siły wyższej;
  (ii) awaria lub zajętość łączy telekomunikacyjnych;
  (iii) okoliczności powstałe z winy Usługobiorcy, np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy;
  (iv) okoliczności powstałe w wyniku nieprzestrzegania Regulaminu lub przepisów prawa;
  (v) działania osób trzecich;
  (vi) podania nieprawdziwych lub niepełnych danych przy wypełnianiu Umowy;
  (vii) inne przyczyny, na które Usługodawca nie miał wpływu.
12.3. Usługodawca nie odpowiada za szkody polegające na utracie korzyści przez Usługobiorców.

12.4.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone i przekazywane przez Usługobiorcę treści oraz dane i nie wykonuje jakiejkolwiek kontroli działań Usługobiorcy we wskazanym zakresie.

12.5. Na Usługodawcy nie spoczywa odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek naruszeń prawa, których dopuści się Usługobiorca w trakcie korzystania z Usług.

12.6. Usługobiorca ponosi wobec Usługodawcy odpowiedzialność na wypadek wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Usługodawcy z tytułu korzystania przez Usługobiorcę lub osoby przez niego upoważnione z Usług świadczonych przez usługodawcę.

12.7. Usługobiorca zobowiązany jest nie przekazywać i nie przechowywać w przestrzeni dyskowej urządzeń usługodawcy treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym oraz politycznym, a także materiałów pornograficznych i nawołujących do przemocy.

 

§ 13 Reklamacje

13.1. Usługobiorca przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie prawidłowości realizacji Usługi przez Usługodawcę.

13.2. Reklamacje rozpatrywane są dwuinstancyjnie przez Usługodawcę. Wszczęcie procedury reklamacyjnej w pierwszej instancji wszczyna złożenie przez Usługobiorcę reklamacji na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

13.3. Reklamacje mogą być wnoszone:
 1. (i) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: AlphaNet Spółka z o. o., Al. Mireckiego 22, 41-200 Sosnowiec;
  (ii) za pośrednictwem faksu na numer telefonu: (+48) 32 750 87 06
  (iii) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@forpsi.pl
13.4. Reklamacja powinna zawierać:
 1. (i) oznaczenie Usługobiorcy;
  (ii) określenie przedmiotu reklamacji;
  (iii) określenie przyczyn jej wniesienia;
  (iv) dane kontaktowe, na które Usługodawca ma przesłać informację w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji
  (v) datę i podpis Usługobiorcy lub podpis osoby upoważnionej do podpisu wraz z upoważnieniem.
13.5. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie czternastu (14) dni od dnia jej wniesienia. Brak odpowiedzi Usługodawcy w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uważa się za równoznaczny z uznaniem reklamacji w całości.

13.6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego Konsumentem z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. (i) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  (ii) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  (iii) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
13.7. Niezależnie od uprawnień wskazanych w niniejszym paragrafie, Usługobiorca będący Konsumentem w szczególności uprawniony jest do:
 1. (i) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy;
  (ii) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Usługodawcą a Usługobiorcą;
  (iii) skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
13.8. Od decyzji Usługodawcy w pierwszej instancji Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy rozpatrywany jest przez inny skład osobowy niż wniosek pierwotny. Decyzja Usługodawcy co do sposobu rozpatrzenia reklamacji w drugiej instancji jest ostateczna w toku procedury reklamacyjnej. Do wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

 

§ 14 Wymagania techniczne

14.1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usługi określa Specyfikacja Techniczna Usług.

 

§ 15 Dane osobowe

15.1. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu postanowień uODO. Usługodawca przyjmuje na siebie realizację obowiązków oraz przestrzeganie ograniczeń wynikających z regulacji uODO.

15.2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców wyłącznie w celu realizacji postanowień Umowy oraz Regulaminu w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu i na podstawie zgody Usługobiorcy, udzielonej w momencie zawarcia Umowy.

15.3. Z zastrzeżeniem ust. 15.4 niżej Usługobiorca posiada prawo dostępu do danych osobowych oraz do poprawiania ich, jak również do złożenia dyspozycji o usunięciu danych.

15.4. Usługodawca zastrzega prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Usługi oraz oświadcza, że brak możności przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy uniemożliwi dalsze wykonanie Usługi. Pozbawienie Usługodawcy prawa przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w trybie ust. 15.3 wyżej jest równoznaczne z wyrażeniem przez Usługobiorcę woli niezwłocznego rozwiązania Umowy. Postanowienia ust. 8.18 Regulaminu stosuje się.

15.5. Usługobiorca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, w tym do ich starannego przechowywania uniemożliwiającego dostęp nieupoważnionych osób trzecich.

 

§ 16 Rozwiązanie Umowy

16.1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

16.2. Okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.

16.3. W przypadku, gdy Stroną Umowy jest Konsument, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę jedynie ze wskazaniem ważnych przyczyn wypowiedzenia oraz w przypadkach wskazanych w Regulaminie.

16.4. Wypowiedzenie Umowy zawsze wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, bez względu na formę, w jakiej Umowa została zawarta.

16.5. Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo rozwiązania Umowy przez złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie czternastu (14) dni od dnia jej zawarcia. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawarty jest w Załączniku nr 2 do uPK.

16.6. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Usługobiorcy będącemu Konsumentem w odniesieniu do umowy:
 1. (i) (i) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  (ii) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  (iii) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  (iv)w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  (v) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  (vi) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
16.7. Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i zaprzestania świadczenia Usług w przypadku:
 1. (i) rażącego naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu lub Umowy;
  (ii) naruszenia przez Usługobiorcę powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  (iii) korzystania przez Usługobiorcę z Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem.
16.8. W przypadku Usługobiorcy będącego Konsumentem Usługodawca informuje go na piśmie o zamiarze przystąpienia do działań określonych w niniejszym ustępie wraz ze wskazaniem dokonanych naruszeń, wyznaczając jednocześnie termin, nie krótszy niż trzy (3) dni, do zaprzestania ich dokonywania. Jeżeli Usługobiorca będący Konsumentem nie zaprzestanie dokonywania naruszeń we wskazanym wyżej terminie, Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i zaprzestania świadczenia usług.

16.9. W przypadku, o którym mowa w ust. 16.7 wyżej, Opłata abonamentowa za niewykorzystaną część Okresu abonamentowego zostanie potrącona z należnością Usługodawcy wobec Usługobiorcy z tytułu kary umownej o charakterze gwarancyjnym za nienależyte wykonywanie zobowiązania, której wysokość stanowić będzie równowartość Opłaty abonamentowej za niewykorzystaną część Okresu abonamentowego, przez który Usługi byłyby świadczone na rzecz Usługobiorcy, gdyby wykonywał on zobowiązania określone w Umowie w sposób właściwy. Postanowienia zawarte w niniejszym ustępie nie mają zastosowania do Usługobiorców będących Konsumentami.

 

§ 17 Postanowienia końcowe

17.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy KC, uDE oraz uODO.

17.2. Treść Regulaminu może być bezpłatnie pobrana, odtworzona i utrwalona przez Usługobiorcę w każdym czasie.

17.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, Specyfikacji technicznej usług oraz w Cenniku usług. W przypadku dokonania zmiany treści któregokolwiek z dokumentów wymienionych w zdaniu poprzednim, zobowiązany jest poinformować Usługobiorcę o dokonanych zmianach na co najmniej trzydzieści (30) dni przed datą ich wejścia w życie. W przypadku Usługobiorcy będącego Konsumentem zmiana Regulaminu, Specyfikacji technicznej usług oraz Cennika usług wiąże go, jeżeli w najbliższym możliwym terminie wypowiedzenia Umowy wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

17.4. Nieistotne zmiany Regulaminu, Specyfikacji technicznej usług oraz Cennika Usług, które pozostają bez wpływu na prawa i obowiązki Usługobiorcy, takie jak usunięcie omyłek pisarskich lub rachunkowych, nie stanowią zmiany warunków Umowy. Postanowienia zawarte w zdaniu poprzedzającym nie mają zastosowania do Usługobiorców będących Konsumentami.

17.5. Jeżeli konieczność dokonania zmian w Regulaminie, Specyfikacji technicznej usług lub w Cenniku usług:
 1. (i) wynika z konieczności dostosowania treści ww. dokumentów do powszechnie obowiązujących przepisów prawa; lub
  (ii) jest związana z koniecznością niezwłocznego zapobieżenia stratom lub szkodom, które może ponieść Usługobiorca lub Usługodawca wskutek niedokonania natychmiastowej zmiany treści ww. dokumentów
  - Usługodawca pozostaje zwolniony z obowiązku zachowania terminu dla zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. Postanowienia zawarte w zdaniu poprzedzającym nie mają zastosowania do Usługobiorców będących Konsumentami.
17.6. Dla rozstrzygnięcia sporów powstałych pomiędzy stronami powołany jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

17.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19-10-2017

17.8. Do Regulaminu dołączono następujące Załączniki:

(i) Wzór formularza odstąpienia od umowy;