Domeny  internetowe

Ogólne warunki rejestracji i utrzymania nazw domen
w FORPSI

Poniższe przepisy są uważane za ogólne warunki rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych przez Klientów na serwerach FORPSI, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 roku. Przepisy te określają wszystkie relacje pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

Odstępstwa od tych ustaleń oraz indywidualne warunki współpracy, mogą być określone wyłącznie w formie pisemnej na podstawie wzajemnego porozumienia stron.
 

Usługodawca

Usługodawcą jest firma AlphaNet Sp. z o.o. świadcząca usługi pod marką Forpsi z siedzibą w (41-214) Sosnowcu przy ul. Małobądzka 4a wpisana przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213297, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: PL 6443186165 oraz numer w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej Regon: 278266739

 

Podstawowe zasady

 1. W celu złożenia zlecenia na rejestrację nowej domeny internetowej, Klient jest zobligowany do wypełnienia formularza zamówienia, innych wymaganych formularzy lub innych dokumentów, aktualnymi danymi osobowymi/danymi firmy oraz do zapoznania się i do akceptacji regulaminu Rejestratora będącego dysponentem danego typu domeny, jeśli taki istnieje.
 2. Do zarządzania istniejącą domeną, np.: zamówienia przedłużenia terminu ważności domeny lub zmiany danych adresowych abonenta lub innych zmian związanych z domeną czy jej abonentem, Klient powinien używać interfejsu swojego konta klienta na stronie internetowej Usługodawcy https://admin.forpsi.pl/. Niektóre zmiany ustawień/wpisów dla domen mogą wymagać korzystania z innych stron internetowych, formularzy lub innych narzędzi, które Usługodawca określi dla konkretnej nazwy domeny
 3. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia dbałości o poprawne działanie domeny oraz do poinformowania abonenta o zbliżającej się dacie jej wygaśnięcia i innych ważnych okolicznościach, które wpływają lub mogą wpływać na funkcjonowanie domeny w zakresie wynikającym z poniższych Warunków lub zamówienia potwierdzonego przez Klienta.
  Usługodawca będzie decydował każdorazowo dla konkretnej sytuacji.
 4. Klient zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy bez zbędnej zwłoki o wszystkich i wszelkich zmianach danych dotyczących właściciela domeny lub osoby kontaktowej oraz Klient jest również zobowiązany do zapewnienia, że powyższe zmiany dotyczą również domeny.
 5. W przypadku niektórych domen dane dotyczące domeny (kontakt techniczny, dane teleadresowe, itd) mogą być zmieniane on-line przez internet, zwłaszcza na stronach dedykowanych do ich obsługi lub wskazanych przez Biuro Obsługi Klienta Usługodawcy.
 6. Klient wynajmuje nazwę domeny od dysponenta domeny nadrzędnej (odpowiedni Rejestrator), do którego Klient płaci opłaty za dzierżawę nazwy domeny internetowej. Usługodawca jest technicznym administratorem domeny, a nie jej właścicielem lub płatnikiem. Usługodawca jest uprawniony do przekazania danych Klienta do danego Rejestrator (zgodnego z domeną nadrzędną) i Klient zgadza się z zasadami danego Rejestratora dotyczącymi rejestracji tych nazw domen. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgadę, że przepisy dotyczące danego Rejestratora (odpowiedniego dla domeny nadrzędnej) mogą być dostępne w innym języku niż polski, i że jest on zobowiązany do zapoznania się z nimi. Klient przyjmuje również do wiadomości i zgadza się, że jest zobligowany do przestrzegania zasad podanych w regulaminach Rejestratorów domen odpowiednich dla domeny nadrzędnej.
 

Rejestracja domen

 1. Klient zamawia rejestrację nazwy domeny wypełniając formularz zamówienia na stronie internetowej Usługodawcy lub w inny sposób, który jest udostępniony przez Usługodawcę na rzecz Klienta w celu dostarczenia jego zamówienia. Podczas składania zamówienia klient wybiera okres, w którym domena jest zarejestrowana, sposób powiadamiania o ważnych faktach związanych z domeną (np. zbliżający się termin wygaśnięcia ważności domeny) oraz inne dane niezbędne do zarejestrowania domeny, które są wymagane przez Usługodawcę w formularzu zamówienia.
 2. Klient zobowiązany jest do wpisania w formularzu zamówienia kompletnych i prawdziwych informacji dotyczących abonenta domeny oraz do podania innych niezbędnych danych technicznych (np.:serwery DNS, administrator techniczny, lub innych danych), które są niezbędne do rejestracji domeny, w tym również poprawny kontakt z abonentem domeny. Klient ponosi odpowiedzialność za poprawność i kompletność informacji. W przypadku podania błędnych lub nieprawdziwych danych, Klient jest narażony na ryzyko, że domena zostanie anulowana bez prawa do odszkodowania za utratę jej nazwy. Klient jest zobowiązany do poinformowania Usługodawcy na piśmie o wszelkich stwierdzonych błędach i zmianach w sposób, który odpowiada danej zmianie. Usługodawca będzie korzystał z przekazanych przez Klienta danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usługi. Poprawność pewnych danych kontaktowych dla domen TLD może być weryfikowana przez głównych rejestratorów w dowolnym momencie w trakcie trwania rejestracji nazwy domeny . Weryfikacja danych kontaktowych domen TLD zarejestrowanych przez głównego rejestratora Tucows, Inc. następuje poprzez potwierdzenie/kliknięcie linku wysłanego w wiadomości e-mail do właściciela domeny. Jeśli link nie zostanie potwierdzony w terminie 15 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail , obsługa domeny może zostać zawieszona do czasu jego potwierdzenia.
 3. Przed rejestracją domeny, Klient jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowej konfiguracji rekordów w serwerach DNS wskazanych podczas zamawiania, które będą używane w autorytatywnych serwerach DNS. W przypadku niektórych typów domen nie jest możliwe rozpoczęcie procedury rejestracji bez takiego odpowiedniego ustawienia. Szczegóły, jeśli istnieją, podane są w opisie poszczególnych domen nadrzędnych na stronie Usługodawcy.
 4. Procedura rejestracji domeny jest uruchamiana przez Usługodawcę, jeżeli wszystkie poniższe warunki zostały spełnione:
  • a) Klient uiścił poprawną opłatę rejestracyjną i płatność ta została prawidłowo zaksięgowana w systemie przez Usługodawcę (patrz rozdział Płatności).
  • b) W chwili rozpoczęcia rejestracji przez FORPSI w systemach właściwego dla domeny Rejestratora, wybrana nazwa domeny jest wolna i możliwa do zarejestrowania.
  • c) wybrana nazwa domeny jest wolna i możliwa do rejestracji i nie jest zablokowana lub zastrzeżona przez osoby trzecie.
  • d) spełnienie innych wymagań niezbędnych przy rejestracji niektórych domen nadrzędnych. Te dalsze indywidualne wymagania są określone w ramach szczegółów dotyczących poszczególnych rodzajów domen nadrzędnych lub są dostarczane do Usługodawcy na żądanie. Wymogi takie mogą dotyczyć np.: akceptacji zasad i regulaminu Rejestratora domeny przez nowego właściciela domeny, konieczność podpisania i wysłania umowy dotyczącej własności domeny, przedstawienie dokumentów dotyczących spółki lub przedsiębiorstwa, poprawne ustawienie serwerów DNS dla domeny, itp.
 5. Domenę uważa się za zarejestrowaną dopiero po potwierdzeniu rejestracji przez Usługodawcę. W przypadku, gdy domena została zarejestrowana przez osoby trzecie w momencie rozpoczęcia procedury rejestracji w FORPSI lub w trakcie procedury rejestracji, Klient ma prawo do zwrotu opłaty rejestracyjnej pomniejszonej o wartość innych kosztów poniesionych w związku z próbą rejestracji tej domeny przez Usługodawcę. Klient może wykorzystać zapłaconą kwotę do uregulowania opłaty za obsługę innej z jego domen lub innych usług, z których korzysta w FORPSI.
 6. Przez zamówienie rejestracji domeny, wybrana nazwa domeny nie jest w żaden sposób zarezerwowana dla Klienta i w każdym momencie, przed lub w trakcie procedury rejestracyjnej, osoba trzecia, która spełniła wszystkie wymogi związane z rejestracją tej domeny wcześniej, może ją zarejestrować.
 7. Rejestracja domen TLD ( .com, .net, .org, .biz, .info, itp. ) rejestrowanych przez rejestratora Tucows , Inc. wymaga potwierdzenia chęci rejestracji dokonanego przez właściciela domeny. Na podany, kontaktowy adres e-mail własciciela domeny zostanie wysłana przez rejestratora Tucows , Inc. wiadomość z linkiem potwierdzającym, który to link właściciel domeny musi potwierdzić (kliknąć), wyrażając w ten sposób swoją zgodę na rejestrację domeny . Ważność wiadomości potwierdzającej wynosi 15 dni . W przypadku braku potwierdzenia rejestracji w tym terminie, funkcjonalność domeny może zostać ograniczona lub domena może zostać calkowicie zawieszona aż do momentu jej potwierdzenia przez wlasciciela.
 8. Po zarejestrowaniu domeny, niektóre dane dotyczące jej właściciela, mogą być zawarte w informacji o domenach, które są dostępne do wiadomości publicznej - szczególnie w informacji WHOIS rejestru. Możliwe są indywidualne negocjacje z Usługodawcą blokady danych prawdziwego użytkownika nazwy domeny w odpowiednim rejestrze, pod warunkiem, że takie rozwiązanie nie jest sprzeczne z przepisami oraz pod warunkiem, iż Rejestrator zgadza się na to.


Przedłużenia domen

 1. Każda z poniższych czynności uważana jest za zamówienie przedłużenia domeny:
  1. automatycznie wygenerowane przypomnienie o płatności - na miesiąc przed wygaśnięciem domeny przesyłane jest przypomnienie o płatności za domenę na kolejny okres rozliczeniowy, który w miarę możliwości będzie generowany zgodnie z poprzednim zamówieniem rejestracji bądź odnowienia, wraz z wybranymi usługami dodatkowymi dla domeny.
  2. wypełnienie formularza, dostępnego w panelu administracyjnym po zalogowaniu na konto.
  3. inny uzgodniony sposób.
 2. Klient zobowiązany jest do przekazania pełnej i prawdziwej informacji, niezbędnej do przedłużenia domeny. Klient ponosi odpowiedzialność za poprawność i kompletność informacji.
 3. Procedura przedłużenia ważności nazwy domeny jest uruchamiana przez Usługodawcę, jeżeli wszystkie poniższe warunki zostały spełnione:
  1. Klient uiścił opłatę za przedłużenie ważności domeny w prawidłowy sposób, a płatność ta została prawidłowo przyjęta przez operatora systemu. (Patrz rozdział Płatności)
  2. W chwili, w której procedura przedłużenia ważności domeny zostanie uruchomiona, domena nie jest w w stanie uniemożliwiającym przedłużenie jej ważności na następny okres z powodu opóźnienia w realizacji innych warunków przez Klienta lub nie jest wymagana specjalna opłata dla przedłużenia ważności domeny po jej wygaśnięciu.
  3. nazwa domeny nie jest zajęta przez osoby trzecie, ponieważ domena nie została przedłużona przez Klienta w terminie i domena została anulowana.
  4. zostały spełnione inne wymagania, które mogą być niezbędne do przedłużenia ważności nazwy domeny w niektórych domenach nadrzędnych. Te dalsze indywidualne wymagania są określone w ramach szczegółów dotyczących poszczególnych rodzajów domen nadrzędnych lub są dostarczane do Usługodawcy na żądanie. Wymogi takie mogą dotyczyć np.: akceptacji zasad i regulaminu Rejestratora domeny przez nowego właściciela domeny, konieczność podpisania i wysłania umowy dotyczącej własności domeny, przedstawienie dokumentów dotyczących spółki lub przedsiębiorstwa, poprawne ustawienie serwerów DNS dla domeny, itp.
 4. W przypadku, gdy domena została anulowana i przejęta przez osoby trzecie w chwili, kiedy procedura przedłużenia ważności tej domeny została właśnie uruchomiona lub jest w trakcie realizacji, Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów przedłużenia lub do odszkodowania za inne koszty poniesione w związku przedłużaniem ważności domeny. Klient może wykorzystać zapłaconą kwotę do uregulowania opłaty za obsługę innej z jego domen lub innych usług, z których korzysta w FORPSI. Uznaje się, że domena ma przedłużony okres ważności dopiero w momencie potwierdzenia tego faktu przez Usługodawcę.
 5. W przypadku, gdy domena została anulowana w chwili, kiedy procedura przedłużenia ważności tej domeny została właśnie uruchomiona lub jest w trakcie realizacji, ale nie została przejęta przez osoby trzecie, umowa na obsługę domeny pomiędzy Klientem a Usługodawcą może być kontynuowana. W takim przypadku Usługodawca może wymagać od Klienta zapłaty różnicy pomiędzy nową rejestracją domeny, a kwotą zapłaconą przez Klienta Usługodawcy za nieudane przedłużenie.
 6. W przypadku gdy przedłużenie ważności domeny nie zostało zamówione, opłata za przedłużenie nie została uiszczona prawidłowo lub inne warunki, które są niezbędne do przedłużenia ważności domeny nie zostały spełnione, domena klienta może zostać wyłączona po upływie terminu jej ważności lub może w inny sposób zostać zablokowana możliwość korzystania z niej.
 7. Usługodawca nie dokona poprawnego księgowania wpłat, które zostały wysłane z błędnym identyfikatorem płatności, które były w przeszłości wykorzystany do rejestracji domeny lub jej przedłużenia lub dokonania zmiany.


Rezygnacja na żądanie Klienta

 1. Rezygnację na żądanie uznaje się za wniosek Klienta w celu całkowitego zatrzymania rejestracji nazwy domeny, przedłużenia jej ważności lub zatrzymania procedury zmiany nazwy w trakcie ich trwania lub likwidacji zarejestrowanej lub przedłużonej domeny lub zmiany nazwy, które zostały już zakończone.
 2. W przypadku gdy Klient składa wniosek dotyczący anulowania rejestracji domeny w momencie gdy procedura rejestracji domeny została już rozpoczęta lub domena została już zarejestrowana, Usługodawca pobiera opłaty za tę procedurę, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Usługodawca może odmówić anulowania rejestracji domeny jeśli jest to niemożliwe do zrealizowania (np. zgodnie z warunkami szczególnymi rejestracji w domenie nadrzędnej, rejestracja nie może być anulowana). W takim przypadku Klient nie jest uprawniony do zwrotu opłat związanych z rejestracją domeny ani rekompensaty za inne koszty poniesione w związku z rejestracją domeny w systemie Rejestratora.
 3. W przypadku gdy Klient składa wniosek dotyczący anulowania przedłużenia ważności domeny w momencie gdy procedura przedłużenia ważności domeny została już rozpoczęta lub domena została już przedłużona, Usługodawca pobiera opłaty za tę procedurę, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Usługodawca może odmówić anulowania przedłużenia ważności domeny jeśli jest to niemożliwe do zrealizowania (np. zgodnie z warunkami szczególnymi przedłużania w domenie nadrzędnej, prolongata nie może być anulowana). W takim przypadku Klient nie jest uprawniony do zwrotu opłat związanych z przedłużeniem ważności domeny ani rekompensaty za inne koszty poniesione w związku z przedłużeniem domeny w systemie Rejestratora.
 4. Nie ma możliwości anulowania zmian wykonanych na życzenie Klienta w danych dotyczących domeny, np.: zmiana rejestratora, zmiana właściciela domeny, zmiana serwerów DNS, itp. W przypadku, gdy Klient chce przywrócić poprzednie wpisy dotyczące domeny, musi ponownie ubiegać się o dokonanie zmiany. Jednak taka zmiana może w pewnych, uniemożliwiających jej wykonanie okolicznościach zostać odrzucona przez Usługodawcę; np.: Klient przestał być właścicielem domeny ze względu na zmiany, które zostały dokonane wcześniej.


Powiadamianie Klienta o wygasaniu domeny

Poniższe przepisy dotyczą powiadamiania właścicieli domen przez Usługodawcę o wygasaniu ważności domeny i mają zastosowanie tylko do tych domen, które są zarejestrowane bezpośrednio u Usługodawcy, bez innych pośredników.

 1. W przypadku większości domeny za ostateczny terminem przedłużenia domeny uważa się datę jej ważności (wygaśnięcia ważności). Jednak w przypadku niektórych domen do przeprowadzenia procedury przedłużenia ważności domeny może okazać się konieczne spełnienie szczególnych warunków dla domeny nadrzędnej przed upływem okresu ważności domeny. Wymagania takie są określone w regulaminach poszczególnych domen nadrzędnych na stronach internetowych Usługodawcy lub mogą być wysłane na żądanie Rejestratora.
 2. O ile Klient nie określi inaczej w zamówieniu, właściciel domeny jest powiadamiany o zbliżającym się terminie wygaśnięcia ważności domeny na jeden miesiąc, 2 tygodnie i 1 tydzień przed datą wygaśnięcia, za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail podany w danych kontaktowych Klienta, który jest ustawiony jako właściciel danej domeny. Za tą usługę opłata nie jest pobierana.
 3. Ze względu na specyfikę komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, Usługodawca nie gwarantuje, że wiadomości e-mail będą dostarczane do skrzynki e-mail'owej Klienta.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z tym, że Klient nie otrzymuje w ogóle lub nie otrzyma na czas, nie czyta, albo nie weźmie pod uwagę dostarczonych zawiadomień o wygaśnięciu domeny lub że Usługodawca nie jest w stanie dostarczyć do Klienta zawiadomienia ze względu na nieprawidłowe dane kontaktowe dla domeny (adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu) wpisane do rejestrów w systemie Rejestratora.
 5. W przypadku, gdy Klient nie reaguje na zawiadomienia o konieczności przedłużenia ważności domeny, Usługodawca może poinformować bezpośrednio użytkownika końcowego domeny zgodnie ze szczególnymi warunkami dla domeny nadrzędnej.
 6. Wraz z wygaśnięciem ważności domeny wygasa umowa pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 7. W przypadku większości domen TLD, główne rejestry tych domen informują właściciela domeny o zbliżającej się dacie wygaśnięcia ważnosci zarejestrowanej domeny. W przypadku domen TLD (.com, .net, .org, .biz, .info, itp. ), które są zarejestrowane przez rejestratora Tucows , Inc. , właściciel domeny otrzymuje 30 dni lub 5 dni przed wygaśnięciem domeny wiadomośc e-mail z prośbą o weryfikację i potwierdzenie danych kontaktowych właściciela domeny w głównym rejestrze. W tej wiadomości będzie znajdował się link do potwierdzenia prawidłowości swoich danych kontaktowych. Potwierdzenie tego linku w ciągu kolejnych 15 dni od daty otrzymania wiadomości jest warunkiem koniecznym odnowienia wazności domeny. W przeciwnym wypadku funkcjonalność domeny może zostać ograniczona ze względu na niedokładności danych kontaktowych domeny w rejestrze.


Zmiany w domenie

 1. Podczas żądania informacji lub zmiany w danych dotyczących domeny, Klient zawsze jest zobowiązany do autoryzowania się poprzez podanie poprawnych danych logowania (login i hasło) do konta administracyjnego Klienta, w którym domena jest widoczna lub wypełniając formularz kontaktowy, po zalogowaniu się do konta administracyjnego Klienta. W przeciwnym wypadku żądania Klienta mogą zostać odrzucone ze względu na niewystarczającą weryfikację praw dostępu do informacji lub zmian w danych domeny.
 2. Usługodawca może pobierać opłaty za wszelkie zmiany w danych dotyczących domeny (zmiana właściciela, zmiana danych technicznych, zmiana rejestratora, itp.), zgodnie z obowiązującym cennikiem lub uzgodnieniami pomiędzy Klientem a Usługodawcą. Procedura dokonywania zmian w danych domeny rozpoczyna się dopiero wówczas, gdy wymagane opłaty zostały uiszczone w sposób prawidłowy, dokładnie według instrukcji Usługodawcy i zgodnie z wystawionym dokumentem do zapłaty (prawidłowy numer konta bankowego, odpowiednia kwota, prawidłowa waluta, poprawny identyfikator płatności).
 3. Zmiany w domenie mogą być dokonywane jedynie pod warunkiem, że w ogóle są możliwe do wykonania (np. domena nie wygasła) i pod warunkiem że, spełnione są wszystkie wymogi niezbędne do dokonania określonej zmiany. Warunki te są określane przez Rejestratorów poszczególnych domen nadrzędnych i są publikowane w szczegółowych informacjach na temat domen na stronach internetowych Usługodawcy i/lub Rejestratorów poszczególnych domen nadrzędnych, lub Klient jest powiadamiany o nich na wniosek.
 4. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że po wykonaniu zmian w danych domeny, aby były one widoczne w panelu administracyjnym na koncie użytkownika musi minąć jakiś okres czasu. W przypadku gdy którekolwiek z danych domeny po zmianie nie odpowiada prawdzie, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Usługodawcy; Usługodawca powinien w konsekwencji naprawić taką pomyłkę.
 5. W przypadku, gdy zmiana w domenie wymaga dostarczenia pisemnych dokumentów potwierdzonych przez osobę upoważnioną, Usługodawca ma prawo do odmowy wykonania zmiany, jeśli ma wątpliwości co do autentyczności tych dokumentów, lub gdy posiada wątpliwości co do umocowania konkretnej osoby do wnioskowania o dokonanie takiej zmiany. W takim przypadku wnioskujący o zmianę muszą przedstawić Usługodawcy inne dokumenty i/lub dowody, które obalą wątpliwości Usługodawcy.

 
Działanie domeny

 1. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowej delegacji nazwy domeny do głównych serwerów DNS oraz prowadzenia poprawnych rekordów domenowych na wszystkich innych serwerach DNS, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania domeny.
 2. W przypadku, gdy Klient dokonuje transferu domeny (zmiana rejestratora) od Usługodawcy do osoby trzeciej, umowa pomiędzy Klientem a Usługodawcą na obsługę tej konkretnej domeny staje się nieważna. W takim przypadku Klient nie będzie uprawniony do zwrotu opłat za funkcjonowanie nazwy domeny w pozostałym do wykorzystania u Usługodawcy okresie.
 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za sposób, w jaki nazwa domeny jest wykorzystywana w sieci internet, w tym za treści publikowane na stronach internetowych oraz w innych usługach, które funkcjonują i są związane z nazwą domeny.
 4. W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Klientem lub właściciela domeny i osoby trzeciej, Usługodawca może na podstawie decyzji sądu uniemożliwić Klientowi korzystanie z domeny, wprowadzanie zmian, przedłużenie ważności domeny, itd. Na podstawie decyzji Sądu nazwa domeny może być anulowana lub cofnięta przez Usługodawcę.

 
Opłaty za domeny

 1. Opłata za rejestrację domeny, przedłużenie lub zmianę będzie uznana za uiszczoną po spełnieniu wszystkich z następujących warunków:
  • a) płatność została wysłana na właściwy rachunek bankowy Usługodawcy
  • b) została zapłacona odpowiednia kwota w odpowiedniej walucie
  • c) przy dokonywaniu zapłaty został podany prawidłowy identyfikator płatności
  • d) płatność została zaksięgowana na rachunku bankowy Usługodawcy
  • e) płatność została zrealizowana przez operatora systemu płatności
 2. Kwota, waluta, numer rachunku odbiorcy oraz identyfikator płatności są określone w fakturze pro forma, która jest wysyłana do Klienta na adres e-mail podany w danych kontaktowych do fakturowania podczas zamawiania rejestracji, przedłużenia lub zmiany domeny. Konieczne jest, aby wszystkie te dane zostały poprawnie podane podczas dokonywania płatności.
 3. W przypadku, gdy klient wysyła opłaty za rejestrację domeny, przedłużenie lub zmianę na niewłaściwy numer rachunku bankowego, w nieodpowiedniej wysokości, w błędnej walucie lub wpisując zły identyfikator płatności, płatność może nie zostać poprawnie zidentyfikowana przez Usługodawcę co może opóźnić lub uniemożliwić realizację rejestracji nazwy domeny, lub może spowodować opóźnienie w przedłużeniu domeny, lub nazwa domeny może zostać anulowana, lub zajęta przez osobę trzecią, lub wymagane zmiany dla domeny mogą nie zostać wykonane. Klient może wykorzystać taką płatność do zapłaty za inne domeny lub inne usługi, z których korzysta w FORPSI.
 4. Usługodawca nie przyjmuje wydrukowanego, wysłanego faxem, pocztą elektroniczną lub w inny podobny sposób potwierdzenia płatności w przypadku, gdy kwota nie została zaksięgowana na koncie Usługodawcy.
 5. W przypadku, gdy Klient nie zapłaci wymaganej kwoty w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury pro forma, Usługodawca może anulować zamówienie Klienta na rejestrację nazwy domeny, przedłużenie lub zmianę. W konsekwencji, Klient powinien złożyć zamówienie ponownie, jeśli nadal jest zainteresowany wykonaniem przez Usługodawcę usługi.


Powiązane dokumenty

Następujące dokumenty są wiążące dla rejestracji poszczególnych domen, które regulują warunki rejestracji, zarządzania oraz inne czynności związane z utrzymaniem nazwy domeny, oraz regulują szczególne stosunki umowne dla tych domen.

 • Ogólne Warunki rejestracji nazw domen. PL
 • ICANN's Registrant Educational Materials
 • ICANN's Registrants´ Benefits and Responsibilities
 • Tucows Umowa Rejestracji
 • CZ.NIC z.s.p.o. – main administrator ccTLD .cz
 • EURid - main administrator ccTLD .eu

 • i ewentualnie także przepisy innych krajowych administratorów domen

   

   Postanowienia końcowe

  Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Składając zamówienie na rejestrację domeny, przedłużenie jej ważności lub zmianę, Klient zgadza się na opisane warunki jak również wszystkie inne warunki świadczenia usługi i zarządzania nią narzucone przez Rejestratora danej domeny nadrzędnej. Te warunki umowne dla domen mają zastosowanie do wszystkich przyszłych i obecnych klientów FORPSI. Ogólne warunki umów o świadczenie usług w FORPSI są stosowane równocześnie z tymi warunkami umownymi.
  Zawierając umowę z Usługodawcą Klient potwierdza, że zapoznał się z wszystkimi dokumentami i warunkami umów, które mają zastosowanie do danej domeny i że się z nimi zgadza.
  Te Warunki umowne dla rejestracji i utrzymania nazw domen wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku. Wszystkie zapisy niniejszego regulaminu podlegają regulacjom aktualnych przepisów polskiego porządku prawnego i warunków rejestracji i eksploatacji poszczególnych typów domen.
  Szczegółowe informacje na temat typów domen jest dostępny na www.forpsi.pl lub są wysyłane do Klienta na życzenie. Warunki te oraz informacje na stronach internetowych mogą być zmienione przez Usługodawcę w dowolnym momencie i stają się wówczas ważne i skuteczne pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zmiana została opublikowana.